Špeciálny seminár z analytickej chémie 1 (N-mCAl-123/15)

Študenti sa naučia vyberať dôležité publikácie z rôznych oblastí analytickej chémie, spracovať ich a prezentovať; kriticky hodnotiť prezentácie vlastných kolegov a doteraz získané vedomosti využívať na tvorbu originálneho projektu, ktorý nesúvisí priamo s ich doterajšou prácou v laboratóriu.

Stručná osnova predmetu

Najnovšie poznatky analytickej chémie, ktoré sa ešte nestihli dostať do učebníc, a ktoré rozširujú poznatky získané na základných kurzoch študijného programu Analytická chémia.

Hodnotenie predmetu

  Príprava a prezentovanie vybranej analytickej témy a vypracovanie návrhu vlastného vedeckého projektu, jeho prezentácia a obhajoba. Hodnotí sa aktivita na seminári a odborná a formálna úroveň projektu a prezentácií v rámci seminára.

  Celkové hodnotenie predmetu

  Vynikajúca práca A
  Nadpriemerná práca B
  Bežná spoľahlivá práca C
  Prijateľná práca D
  Práca spĺňajúca minimálne kritériá E
  Študenti, ktorí nepredložia správu z cvičenia, alebo ich správa nebude spĺňať minimálne kritériá FX

  Odporúčaná literatúra

  Originálne vedecké publikácie a prehľadné články k vybraným témam.

  Študijný materiál a Obsluha prístroja