Špeciálny seminár z analytickej chémie 2 (N-mCAl-124/15)

Absolvovaním predmetu si študenti zlepšia svoje schopnosti v orientácii vo vedeckej literatúre a naučia sa kriticky hodnotiť experimentálne výsledky a údaje v publikovaných vedeckých článkoch.

Stručná osnova predmetu

Vyučujúci budú vyberať články určené na diskusiu tak, aby sa týkali aktuálnych oblastí výskumu v analytickej chémii a zároveň sa vyznačovali formulovaním rôznych názorov na špecifické problémy. Podporovaná bude aktívna diskusia, tvorivé a kritické hodnotenie informačných zdrojov.

Počas seminára sú študenti upozorňovaní na najčastejšie nedostatky v prezentácii, ktoré zahŕňajú najmä potrebu povedať príliš veľa; ignorovanie vzdelania a potrieb poslucháčov; absenciu jasnej koncepcie a jasného cieľa prezentácie alebo diskusie; hovorenie monotónnym hlasom; používanie obrázkov, ktoré nepotvrdzujú to, čo rečník tvrdí;, nevhodné kombinovanie farieb písma a pozadia, grafiky prezentácie a podobne.  

Hodnotenie predmetu

  Hodnotí sa aktivita na seminári a odborná a formálna úroveň prezentácií v rámci seminára.

  Celkové hodnotenie predmetu

  Vynikajúca práca A
  Nadpriemerná práca B
  Bežná spoľahlivá práca C
  Prijateľná práca D
  Práca spĺňajúca minimálne kritériá E
  Študenti, ktorí nepredložia správu z cvičenia, alebo ich správa nebude spĺňať minimálne kritériá FX

  Odporúčaná literatúra

  Študentom budú na základe voľby pedagógov poskytnuté odborné články k diskutovaným témam.

  Študijný materiál a Obsluha prístroja