Cvičenie z analytickej chémie (1)

Po úspešnom ukončení procesu vzdelávania študent ovláda princípy vybraných analytických metód a využívať vybrané analytické metódy na kvantifikáciu resp. identifikáciu látok. Bude vedieť vypočítať pH roztokov s definovaným zložením, pripraviť ich a experimentálne skontrolovať. Študent porozumie jednotlivým krokom analytickej metódy, dôležitosti dodržiavania správneho postupu a vzťahom medzi získanou informáciou (signálom) a koncentráciou látok vo vzorke. Študent používa vybrané analytické metódy, spracováva dosiahnuté výsledky a vypracováva správu o analýze konkrétnych vzoriek.

Stručná osnova predmetu

 • Meranie hmotnosti, objemu a ich vplyv na presnosť a správnosť analytickej metódy. Stanovenie obsahu cukru na základe hustoty roztoku.
 • Chelatometrická titrácia. Stanovenie koncentrácie vápnika a horčíka.
 • Acidobázická titrácia. Stanovenie koncentrácie kyseliny octovej v kvasnom liehovom octe.
 • Výpočet pH elektrolytov pomocou Excelu, určenie vplyvu koncentrácie silných a slabých elektrolytov na pH roztokov
 • Stanovenie pH elektrolytov rovnovážnou potenciometriou a príprava roztokov s rôznou hodnotou pH
 • Emisná plameňová fotometria. Stanovenie koncentrácie vápnika a sodíka.
 • Atómová absorpčná spektrometria s plameňovou atomizáciou. Stanovenie obsahu mangánu v oceli metódou kalibračnej krivky a metódou prídavku štandardu.
 • Molekulová absorpčná spektrometria. Identifikácia a kvantifikácia syntetických farbív.
 • Molekulová absorpčná spektrometria. Stanovenie koncentrácie medi.
 • Molekulová fluorescenčná spektrometria. Stanovenie koncentrácie chinínu.
 • Plynová chromatografia. Stanovenie metanolu v alkoholických nápojoch.
 • Kvapalinová chromatografia. Stanovenie aromatických hydroxyzlúčenín.

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

1. Prednáška, max. 60 bodov:

 • záverečná skúška zložená z povinnej písomnej časti a dobrovoľnej ústnej časti.

2. Seminár, max. 40 bodov:

 • záverečný test -  vytvorený na základe otázok a príkladov zo seminárov (koniec semestra) – 80%
 • aktivita a priebežné testy - 20%
 • neúčasť na záverečnom teste seminára je študent povinný ohlásiť aspoň 1 deň dopredu (ak je to možné) resp. sa ospravedlniť najviac 5 pracovných dní po písomke (ak tomu nebránia zvláštne dôvody), inak stráca nárok na náhradný termín písania písomky.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Laboratórne cvičenia

Chemické reakcie v kvantitatívnej analýze

 1. MERANIE HMOTNOSTI A DETEKCIA CHÝB PRI VÁŽENÍ
 2. STANOVENIE VÁPNIKA A HORČÍKA VO VODE
 3. STANOVENIE KYSELINY OCTOVEJ V KVASNOM LIEHOVOM OCTE
 4. VÝPOČET pH ELEKTROLYTOV POMOCOU EXCELU, URČENIE VPLYVU KONCENTRÁCIE SILNÝCH A SLABÝCH ELEKTROLYTOV NA pH ROZTOKOV
 5. STANOVENIE pH ELEKTROLYTOV ROVNOVÁŽNOU POTENCIOMETRIOU A PRÍPRAVA ROZTOKOV S RÔZNOU HODNOTOU pH

Optické metódy v kvantitatívnej analýze

 1. STANOVENIE VÁPNIKA A SODÍKA V MINERÁLNYCH
  VODÁCH EMISNOU PLAMEŇOVOU FOTOMETRIOU
 2. STANOVENIE MANGÁNU V OCELI ATÓMOVOU ABSORPČNOU SPEKTROMETRIOU S PLAMEŇOVOU ATOMIZÁCIOU METÓDOU KALIBRAČNEJ KRIVKY
 3. STANOVENIE MANGÁNU V OCELI ATÓMOVOU ABSORPČNOU SPEKTROMETRIOU S PLAMEŇOVOU ATOMIZÁCIOU METÓDOU PRÍDAVKU ŠTANDARDOV
 4. IDENTIFIKÁCIA A KVANTIFIKÁCIA SYNTETICKÝCH FARBÍV MOLEKULOVOU ABSORPČNOU SPEKTROMETRIOU
 5. STANOVENIE MEDI VO VODNEJ VZORKE MOLEKULOVOU ABSORPČNOU SPEKTROMETRIOU
 6. STANOVENIE CHINÍNU V TONIKU MOLEKULOVOU FLUORESCENČNOU SPEKTROMETRIOU

Študijný materiál

Odporúčaná literatúra

  • M. Hutta, M. Masár, R. Bodor, R. Góra, R. Halko, J. Hradski, A. Vojs Staňová, Analytická chémia z pohľadu riešenia spoločenských potrieb a problémov, 2 THETA, Český Těšín, 2020.
  • J. Labuda, I. Špánik, P. Tarapčík, S. Hrouzková, V. Vrábel, E. Benická, K. Hroboňová, J. Sádecká, E. Beinrohr, T. Liptaj: Analytická chémia, STU Bratislava, 2014.
  • D.A. Skoog, F.J. West, F.J. Holler, S.R. Crouch: Fundamentals of Analytical Chemistry,. Brooks/Cole Belmont, 2014.
  • D.A. Skoog, F.J. Holler, S.R. Crouch: Principles of instrumental analysis, Cengage learning Boston, 2018.
  • D.A. Skoog, F.J. West, F.J. Holler, S.R. Crouch: Analytical Chemistry. An Introduction. Saunders Coll. Publ., 2000.
  • G. Schwedt:The Essential Guide to Analytical Chemistry, Wiley, New York, 1997.
  • P. Klouda, Moderní analytické metody, 3. vyd., upravené, Nakl. P. Klouda Ostrava, 2016.
  • P. Tarapčík, Elektronická zbierka príkladov a úloh z analytickej chémie, STU v Bratislave, 2006.
  • R. Halko, M. Hutta, Vizualizácia laboratória I (CD-ROM) 1. Vyd., Bratislava OMEGA INFO, 2010.
  • Cvičenie: návody na stránke: www.analytika.sk
  • Riešené príklady: http://ach.upol.cz/ucebnice/obsah.htm

  Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

  Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

  • ak študent príde na cvičenie nepripravený (nedosiahne aspoň 50% z priebežného vstupného testu) alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy,
  • absolvovanie laboratórnych cvičení v sebe zahŕňa nasledujúce: prípravu na cvičenia, vykonanie experimentálnej časti cvičenia a odovzdanie protokolu z každého absolvovaného cvičenia,
  • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške,
  • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody, ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim,
  • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode),
  • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody,
  • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške,
  • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

  Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.