RNDr. Renáta Górová, PhD.

Error: no file object (renata.gorova@uniba.sk)

Kde ma nájdete

Laboratórium CH2-003

Pracovňa CH2-425

Tel. č.: +421-2-9014-2019

            +421-2-9014-9697

Vedecké zameranie

Kvapalinová chromatografia najmä v kombinácii s hmotnostnospektrometrickou detekciou. Metabolomika.

Významné aplikácie: Stanovenie acylkarnitínov v suchej kvapke krvi pre diagnostiku vrodených metabolických porúch (ERNDIM Certificate). Stanovenie metabolitov plastifikátora DINCH v moči (HBM4EU Approval).

Vzdelanie

1995 - 2004

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia, získanie titulu PhD.

2001

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia, získanie titulu RNDr.

1990 - 1995

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická chémia, získanie titulu Mgr.

1986 - 1990Gymnázium Skalica

Členstvo v spoločnostiach

Slovenská chemická spoločnosť

Projekty

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, aktivita Metabolomika,  ITMS: 26240220086, riešiteľ.

Výskum a vývoj nových technológií chemickej analýzy pre metabonomiku/metabolomiku, ITMS 26240220007, riešiteľ.

Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny, ITMS 26240220071, riešiteľ.

Výskum, vývoj a aplikácia metódy tandemovej hmotnostnej spektrometrie a ďalších kombinovaných analytických metód na diagnostiku vybraných ochorení, APVV –0840–11, riešiteľ.

Vývoj nových konfigurácii preparatívnych chromatografií na prípravu derivátov 2-deoxysacharidov, APVV-18-0282, riešiteľ.

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro.