RNDr. Renáta Górová, PhD.

Error: no file object (renata.gorova@uniba.sk)

Kde ma nájdete

Laboratórium CH2-003

Pracovňa CH2-128

Tel. č.: +421-2-9014-2019

            +421-2-9014-9697

Vzdelanie

2010

vedecký kvalifikačný stupeň IIa, Komisia Slovenskej akadémie vied

pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov, Bratislava

1995 - 2004

doktorandské štúdium v odbore Analytická chémia,

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

2001

rigorózne konanie v odbore Analytická chémia,

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

1990 - 1995

magisterské štúdium v odbore Analytická chémia,

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

1986 - 1990Gymnázium Skalica

Zamestnanie Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

1995 - 2020: vedecko-výskumný pracovník, Chemický ústav

2020 - súčasnosť:  vedecko-výskumný pracovník, Katedra analytickej chémie

Vedecké zameranie

 • Kvapalinová chromatografia najmä v kombinácii s hmotnostnospektrometrickou detekciou.
 • Metabolomika.
 • Významné aplikácie:

            Stanovenie acylkarnitínov v suchej kvapke krvi pre diagnostiku vrodených

            metabolických porúch (ERNDIM Certificate).

            Stanovenie metabolitov plastifikátora DINCH v moči (HBM4EU Approval).

Publikácie

 • Citácie: 280 bez autocitácií (Web of Science Core Collection; 01/2022)

Projekty

 • APVV-20-0462: Biomonitorovacia štúdia expozície slovenskej populácie náhrade ftalátových plastifikátorov Hexamoll® DINCH, 2021 - 2025, zodpovedný riešiteľ.
 • Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, aktivita Metabolomika,  ITMS: 26240220086, riešiteľ.
 • Výskum a vývoj nových technológií chemickej analýzy pre metabonomiku/metabolomiku, ITMS 26240220007, riešiteľ.
 • Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny, ITMS 26240220071, riešiteľ.
 • Výskum, vývoj a aplikácia metódy tandemovej hmotnostnej spektrometrie a ďalších kombinovaných analytických metód na diagnostiku vybraných ochorení, APVV –0840–11, riešiteľ.
 • Vývoj nových konfigurácii preparatívnych chromatografií na prípravu derivátov 2-deoxysacharidov, APVV-18-0282, riešiteľ.

Výučba

 • prednášanie a vedenie seminárov a experimentálnych cvičení pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia
 • školiteľ a oponent diplomových prác študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia
 • školiteľ - špecialista študentov 3. stupňa VŠ štúdia

Ďalšie aktivity

 • Členstvo v spoločnostiach

          Slovenská chemická spoločnosť

 • Mobility/stáže 

          CEEPUS - Jan Kochanowski University of Kielce, Poland (IV, IX 1999)

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro.