Analytická chémia v diagnostickom a liečebnom procese v humánnej medicíne

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom informácie z nasledujúcich oblastí: princípy a nástroje diagnostického procesu v humánnej medicíne; kvantitatívne kritéria výpovednosti diagnostického procesu; úloha laboratórnych vyšetrení v humánnej medicíne;, vzťah zloženia biologického materiálu a výberu analytickej metódy; fázy laboratórneho vyšetrenia, kontrola kvality; Aplikácia analytickej chémie na diagnostiku a liečbu porúch sacharidového metabolizmu. Aplikácia metód analytickej chémie na diagnostiku a liečbu porúch metabolizmu.  Aplikácia analytickej chémie pri sledovaní obratu elektrolytov, pri sledovaní a udržiavaní pH v ľudskom organizme; na diagnostickú enzymológiu; na riešenie problémov humánnej diagnostickej proteomiky. Vzťahy analytickej chémie a ochorení srdca,  pečene, zažívacieho traktu, obličiek, nádorových ochorení. Vzťahy analytickej chémie a hormónov. Analytická chémia a diagnostika zneužívania omamných, psychotropných látok a anabolík. Získané poznatky študentom umožnia správne sa rozhodovať a posudzovať ponuky na zamestnanie sa v klinických a diagnostických laboratóriách.

Sylabus seminárov

 1. Základné princípy a nástroje diagnostického procesu v humánnej medicíne: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, inštrumentálne vyšetrenia,laboratórne vyšetrenia. Kvantitatívne kritéria výpovednosti diagnostického procesu: diagnostická citlivosť, špecificita, prediktívna hodnota
 2. Laboratórne vyšetrenia v humánnej medicíne: druhy vyšetrení a obecné aplikácie analytickej chémie, druhy biologického materiálu, vzťah zloženia biologického materiálu k výberu analytickej metódy, jednotlivé fázy laboratórneho vyšetrenia, kontrola kvality
 3. Aplikácia analytickej chémie na diagnostiku a liečbu porúch sacharidového metabolizmu
 4. Aplikácia analytickej chémie na diagnostiku a liečbu porúch metabolizmu tukov
 5. Aplikácia analytickej chémie na diagnostiku a liečbu porúch metabolizmu purínov
 6. Aplikácia analytickej chémie pri sledovaní obratu elektrolytov
 7. Aplikácia analytickej chémie pri sledovaní a udržovaní pH v ľudskom organizme
 8. Aplikácia analytickej chémie na diagnostickú enzymológiu
 9. Aplikácia analytickej chémie na humánnu diagnostickú proteomiku
 10. Analytická chémia a ochorenia srdca
 11. Analytická chémia a ochorenia pečene zažívacieho traktu. Analytická chémia a ochorenia obličiek
 12. Analytická chémia a hormóny. Analytická chémia a nádorové ochorenia
 13. Analytická chémia a diagnostika zneužívania omamných látok, psychotropných látok a anabolík

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

 1. Záverečný test, max. 60 bodov:

  • záverečný test zo seminárov (koniec semestra)

 2. Seminárna práca, max. 40 bodov:

  • seminárna práca na zadanú tému,
  • aktivita.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.

Odporúčaná literatúra

 • S. Caroli (Ed), G. Zaray (Ed).: Analytical Techniques for Clinical Chemistry: Methods and Applications, Wiley 2012
 • J. Sádecká, A. Purdešová, Úprava vzorky v analytickej chémii, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012
 • J. Labuda a kol., Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii, STU v Bratislave, 2012

Študijný materiál a Obsluha prístroja