RNDr. Helena Jurdáková, PhD.

(helena.jurdakova@uniba.sk)

Kontakt

Pracovňa CH2-128

Laboratórium CH2-003

Tel. č.: +421-2-9014-2019

            +421-2-9014-9697

Vzdelanie

2019

Vedecký kvalifikačný stupeň IIa, Komisia Slovenskej akadémie

vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov, Bratislava

2003 - 2008

Doktorandské štúdium v odbore Analytická chémia,

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

2003

Rigorózne konanie v odbore Analytická chémia

(Doktor prírodných vied - RNDr.),

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

1998 - 2003

Magisterské štúdium v odbore Environmentálna chémia,

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

1994 - 1998SPŠ Chemická, Bratislava

Zamestnanie Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

2020 - súčasnosť - výskumná pracovníčka, Katedra analytickej chémie

2006 - 2020 - výskumná pracovníčka, Chemický ústav

2003 - 2006 - interná doktorandka

Vedecké zameranie

Kvapalinová chromatografia najmä v kombinácii s hmotnostnospektrometrickou detekciou. Metabolomika.

Významné aplikácie:  Stanovenie metabolitov plastifikátora DINCH v moči (HBM4EU Approval).

Publikácie

         Recenzované publikácie: 27

         Recenzované plnotextové príspevky na konferenciách: 32

         Abstrakty a postery z konferencií: 18

  • Citácie: 253 bez autocitácií (Web of Science Core Collection; 01/2022)

Projekty

  • APVV-20-0462: Biomonitorovacia štúdia expozície slovenskej populácie náhrade ftalátových plastifikátorov Hexamoll® DINCH, 2021 - 2025, spoluriešiteľka.
  • APVV-18- 0282: Vývoj nových konfigurácii preparatívnych chromatografií na prípravu derivátov 2-deoxysacharidov, 2019 - 2023, spoluriešiteľka.
  •  APVV-15-0466: Príprava prírodných aróm biotranformáciami s využitím komprehenzívnych analytických metód, 2016 - 2020, spoluriešiteľka.
  •   Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, aktivita Metabolomika,  ITMS: 26240220086, 2013 - 2015, spoluešiteľka.
  • APVV-0416-10 – Vývoj nových analytických metód pre analýzu produktov syntézy fluórovaných sacharidov, 2011 - 2014, spoluriešiteľka.
  • APVV-0163-06 – Vysokorozlišovacia separácia a identifikácia izomérov konjugovanej kyseliny linolovej a olejovej v ovčích mliečnych produktoch prostriedkami GC-MS-FTIR, 2007 - 2009, spoluriešiteľka.

Výučba

  • prednášanie a vedenie seminárov a experimentálnych cvičení pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia
  • školiteľ a oponent diplomových prác študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia

Ďalšie aktivity

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro.