Environmentálna analytická chémia

Študent získa teoretické a praktické poznatky zo základov klasických a inštrumentálnych analytických techník, postupov a metodík zameraných na stanovenie vybraných analytov v rôznych vzorkách životného prostredia. Po úspešnom ukončení procesu vzdelávania študent porozumie základným princípom analytických techník, metodík a postupov na stanovenie a detekciu anorganických a organických látok v životnom prostredí. Študent sa na praktických príkladoch oboznámi s rôznymi prístupmi identifikácie, charakterizácie a kvantifikácie chemických látok v životnom prostredí. Poznaním fyzikálno-chemických vlastností látok vie navrhnúť analytické metódy vhodné na ich stanovenie v komplexných environmentálnych vzorkách. Študent ovláda základné pojmy z kvantitatívnej chemickej analýzy, ako napr. presnosť, správnosť, kalibrácia, selektivita a citlivosť stanovenia a pod.

Sylabus prednášok

 • Odber, spracovanie a úprava environmentálnych vzoriek.
 • Prvková analýza environmentálnych vzoriek využitím spektrálnych a elektroanalytických metód.
 • Prvková špeciačná analýza environmentálnych vzoriek.
 • Zelená analytická chémia, základné princípy a požiadavky na moderné analytické metódy. Odber, spracovanie a úprava environmentálnych vzoriek pre stanovenie organických látok.
 • Organické látky v životnom prostredí, ich distribúcia, koncentračné úrovne a všeobecné aspekty ich stanovenia.
 • Chromatografická analýza environmentálnych vzoriek. Základné princípy kvapalinovej a plynovej chromatografie a ich aplikácie v analýze environmentálnych vzoriek.
 • Analýza environmentálnych vzoriek elektroseparačnými metódami. Základné princípy elektroseparačných techník a ich aplikácie v analýze environmentálnych vzoriek.
 • Trendy vo vývoji analytických prístrojov a zariadení pre analýzu environmentálnych vzoriek.

Hodnotenie predmetu

Hodnotenie predmetu zahŕňa preverenie poznatkov z environmentálnej analytickej chémie formou záverečného písomného testu, maximálne za 100 bodov.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra

 • Hutta, M. Masár, R. Bodor, R. Góra, R. Halko, J. Hradski, A. Vojs Staňová, Analytická chémia z pohľadu riešenia spoločenských potrieb a problémov, THETA, Český Těšín, 2020
 • P. Klouda, Moderní analytické metody, 3. vyd., upravené, Nakl. P. Klouda Ostrava, 2016
 • R. Halko, M. Hutta, Vizualizácia laboratória I (CD-ROM) 1. Vyd., Bratislava OMEGA INFO, 2010
 • J. Sádecká, A. Purdešová, Úprava vzorky v analytickej chémii, STU v Bratislave, 2012
 • Aktuálne informácie v odborných a vedeckých časopisoch - Analytical Chemistry, Journal Chromatography A, B, Journal of Separation Science, Electrophoresis a iné.
 • Cvičenie: návody na stránke www.analytika.sk

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.