Metódy kontinuálnej a prietokovej analýzy

Študent sa oboznámi s informáciami o dôvodoch automatizácie analytického postupu vo vzťahu s prietokovou analýzou; porozumie rozdielom medzi prietokovou injekčnou a sekvenčnou analýzou a princípom techník prietokovej analýzy. Vie charakterizovať disperziu zón v prietokových meracích zariadeniach, popísať spôsoby dávkovania vzoriek v prietokovej analýze a vymenovať vybrané chemické reakcie využívané v prietokovej analýze. Po absolvovaní predmetu študent je schopný vyhľadávať relevantné informácie z vedeckých zdrojov na zadanú tému, spracovať ich a prezentovať; popísať najbežnejšie komponenty prietokových meracích zariadení; popísať spôsoby využitia najbežnejšie používaných detektorov v prietokových analyzátoroch; vybrať vhodnú metódu prietokovej analýzy pre konkrétnu vzorku (analyt).

Sylabus prednášok

• Úvod do prietokových metód chemickej analýzy látok. Historický vývoj, kontinuálne a prietokové analyzátory, metódy analýzy so segmentovaným a nesegmentovaným tokom nosného prúdu a reagentov.

• Disperzia zóny vzorky a vplyv parametrov prietokových systémov na disperziu. Objem vzorky, dĺžka a tvar kapiláry, prietoková rýchlosť. Disperzný koeficient. Vplyv disperzie na reakčnú rýchlosť v prietokovej injekčnej analýze. Riadenie a potláčanie disperzie v prietokových systémoch.

• Prietoková injekčná analýza, definícia, podmienky analýzy. Sekvenčná injekčná analýza a jej porovnanie s HPLC. Čerpacie systémy - dávkovanie reagentu stlačeným plynom, striekačkové čerpadlá, recipročné pumpy piestové a membránové, peristaltické pumpy.

• Techniky dávkovania vzorky a dávkovacie zariadenia. Reakčné cievky a reaktory. Detekcia a detekčné techniky využívané v prietokových a sekvenčných injekčných analyzátoroch a kontinuálnych analyzátoroch.

• Využitie atómovej a molekulovej spektrometrie v prietokovej analýze.

• Využitie elektrochemických metód v prietokovej analýze.

• Využitie enzymatických a imunochemických metód v prietokovej analýze.

• Využitie prietokových systémov na úpravu vzoriek.

• Vybrané praktické aplikácie prietokových metód analýzy.

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

 1. Prednáška, max. 60 bodov:

  • povinná záverečná písomná skúška zložená z dvoch častí (písomnej a ústnej).

 2. Seminár, max. 40 bodov:

  • seminárna práca na zadanú tému,
  • aktivita.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.

Odporúčaná literatúra

1. M. Trojanowicz (Ed.): Advances in flow analysis, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co., Weinheim, 2008.

2. M. Trojanowicz: Flow injection analysis. Instrumentation and applications, World Scientific, Singapore, 2000.

3. J. Ružička, E.H Hansen: Flow injection analysis, Wiley, New York, 1988.

4. B. Karlsberg, G.E. Pacey: Flow injection analysis, Elsevier, Amsterdam, 1989.

5. S. Melník: Prietoková injekčná analýza, ÚR a VJT, Košice 1990.

6. J.M. Calatayud: Flow Injection Analysis of Pharmaceuticals, Taylor & Francis, London, 1996.

7. www.flowinjectiontutorial.com

Študijný materiál a Obsluha prístroja