Pokročilé metódy kontinuálnej a prietokovej analýzy (N-mCAl-107/15)

Cieľom predmetu je poskytnúť informácie o základných princípoch kontinuálnych a prietokových metód využívaných v analytickej chémii. Pozornosť je venovaná segmentovanej a nesegmentovanej prietokovej analýze, základným princípom kontinuálnej a prietokovej injekčnej analýzy PIA, súčastiam zariadenia pre kontinuálnu a  prietokovú injekčnú analýzu, detekčným technikám v prietokovej injekčnej analýze a využívaniu riadenej disperzie. Pozornosť je zameraná na pokročilé techniky kontinuálnej analýzy, automatizáciu chemickej analýzy, využitie PIA s integrovanými princípmi zrážania, permeácie, prietokovej extrakcie, membránovej separácie a imunoseparácii.

Sylabus prednášok

 1. Úvod do prietokových a kontinuálnych  metód chemickej analýzy látok. Historický vývoj, mikrochémia, stopová analýza.
 2. Kontinuálne a prietokové analyzátory, metódy analýzy so segmentovaným a nesegmentovaným tokom nosného prúdu a reagentov.
 3. Prietoková injekčná analýza (PIA), definícia, podmienky analýzy, Sekvenčná injekčná analýza (SIA) a jej porovnanie s HPLC.
 4. Čerpacie systémy pre PIA a SIA -  dávkovanie reagentu stlačeným plynom, striekačkové čerpadlá, recipročné pumpy piestové a membránové, peristaltické pumpy.
 5. Techniky dávkovania vzorky a dávkovacie zariadenia.
 6. Reakčné cievky a reaktory. Detekcia a detekčné techniky využívané v PIA, SIA a kontinuálnych analyzátoroch, využitie spektrofotometrickej, optickej, elektrochemickej detekcie a imunochemických princípov detekcie.
 7. Metódy spracovania nameraných dát, vyhodnotenie záznamov. Disperzia a teoretické aspekty disperzie, meranie disperzie.
 8. Riadenie a potláčanie disperzie v prietokových systémoch.
 9. Základné a špeciálne techniky v prietokovej injekčnej analýze, SIA a kontinuálnej analýze.
 10. Pokročilé techniky v prietokovej injekčnej analýze.
 11. Detekcia v prietoku, technika detekcie stop-flow.
 12. Praktické aplikácie PIA, SIA a kontinuálnej analýzy I.
 13. Praktické aplikácie PIA, SIA a kontinuálnej analýzy II.

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

 1. Prednáška, max. 60 bodov:

  • povinná záverečná písomná skúška zložená z dvoch častí (písomnej a ústnej).

 2. Seminár, max. 40 bodov:

  • seminárna práca na zadanú tému,
  • aktivita.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.

Odporúčaná literatúra

 • Z. Fang: Flow injection separation and preconcentration, VCH 1993
 • B. Karlsberg, G.E. Pacey: Flow injection analysis, Elsevier 1989
 • S. Melník , Prietoková injekčná analýza, ÚR a VJT, Košice 1990  
 • M. Feješ: Prietokový injekčný analyzátor, ÚR a VJT, Košice 1988  
 • J. Martínez Calatayud: Flow injection analysis of pharmaceuticals: automation in the laboratory,Washington, DC: Taylor & Francis 1996
 • M. Trojanowicz: Flow injection analysis: instrumentation and applications, Singapore 2000  
 • S. D. Kolev, I. D. McKelvie: Advances in Flow Injection Analysis and Related Techniques, Elsevier 2008

Študijný materiál a Obsluha prístroja