Perspektívy chémie

Absolventi predmetu získajú prehľad o rozsiahlej pôsobnosti chémie v rôznych odboroch, perspektívach chémie a jej uplatnení v rôznych segmentoch a praktickom živote.

Sylabus prednášok

 • Prírodná a umelá rádioaktivita okolo nás.
 • Aplikácie nukleárnych technológií.
 • Teoretická a počítačová chémia, molekulové modelovanie.
 • Totálna chemická analýza.
 • Koordinačná chémia a kryštálové inžinierstvo.
 • Moderné trendy v materiálovej chémii.
 • Postavenie chémie vo vývoji nových liečiv.
 • Biochémia bunkovej smrti.
 • Zelená analytická chémia a jej príspevok k ochrane životného prostredia.
 • Miniaturizované analytické systémy – perspektívny nástroj chemickej analýzy.
 • Molekulové chameleóny.
 • Princípy bioorganickej a medicínskej chémie – vzťah organických molekúl k biomakromolekulám, vývoj liečiv.Organické zlúčeniny pre farmaceutický priemysel a optoelektroniku.

Ďalší prednášajúci:

 • doc. RNDr. Martin Putala, PhD.,
 • doc. RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.,
 • doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD.,
 • RNDr. Marek Cigáň, PhD.,
 • prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.,
 • Mgr. Peter Hrobárik, PhD.,
 • doc. RNDr. Erik Rakovský, PhD.,
 • RNDr. Milan Sýkora, PhD., MBA,

Hodnotenie predmetu

Prednáška sa hodnotí semestrálnym hodnotením vo forme písomného testu (100 b).

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra:

 • Študijné materiály poskytnuté vyučujúcimi
 • Šima J., Čeppan M., Jančovičová V., Prousek J., Velič D., Fotochémia - Princípy a aplikácie, Bratislava, Vydavateľstvo STU, 2011.