Pokročilé chromatografické metódy

Študenti sa oboznámia s aktuálnym stavom teórie, metodológie, inštrumentácie a aplikácie predovšetkým metód kvapalinovej chromatografie a plynovej chromatografie, s inými typmi chromatografie, ako aj s najnovšími trendami v oblasti pokročilých chromatografických metód a problematiky ich spájania navzájom do multidimenzionálnych a komprehenzívnych systémov aj s inými analytickými metódami.

Stručná osnova predmetu

1.  – 13. týždeň semestra: Aktuálny stav v teórii chromatografického procesu. Metodológia vedecko-výskumnej práce v oblasti plynovej chromatografie, kvapalinovej chromatografie a superkritickej fluidnej chromatografie. Gradientové techniky v chromatografii. Inštrumentácia chromatografie a geometria usporiadania chromatografického experimentu. Analytická, preparatívna a priemyslová chromatografia. Programovanie stacionárnej fázy a kombinované chromatografické techniky. Pokroky v dizajne a aplikácii nových typov sorbentov a z nich vyplývajúcich separačných mechanizmov. Biokompatibilita a imunosorbenty. Chromatografická analýza chirálnych látok, izomérov a labilných systémov látok. Chromatografická analýza za extrémnych podmienok. Denaturačná chromatografia. UHPLC. Veľmi rýchla chromatografická analýza. Monolitové sorbenty. Techniky kombinujúce chromatografické princípy a separačné mechanizmy navzájom. Techniky kombinujúce chromatografické a iné separačné princípy. Úprava vzoriek využitím chromatografie. Pokročilé kombinované chromatografické separačné a identifikačné techniky. Moderné stratégie a prístupy k separácii, charakterizovaniu, analýze a stanoveniu biopolymérov v komplexných vzorkách. Metodika práce s pokročilými chromatografickými technikami. Expertné systémy na báze chromatografických techník. Chromatografia na čipoch. Chromatografia a legislatíva Validácia analytických metód na báze chromatografických metód.

Hodnotenie predmetu

  Seminár – v priebehu semestra študent vypracuje a obháji seminárnu prácu za maximálne 10 bodov a bude priebežne testovaný 1 písomnou previerkou za maximálne 30 bodov. Prednáška – záverečný písomný test s maximálnym počtom bodov 60. Na ujasnenie výsledkov testu je možné požadovať ústne doskúšanie s počtom maximálne 8 bodov. Výsledná známka zahŕňa hodnotenie z písomnej skúšky, seminára a cvičenia nasledovne: (0.6 x % zo skúšky) + (0.4 x % zo seminára)= výsledné % bodov.

  Celkové hodnotenie predmetu

  92 - 100 bodov A
  84 - 91 bodov B
  76 - 83 bodov C
  68 - 75 bodov D
  60 - 67 bodov E
  0 - 59 bodov FX

  Odporúčaná literatúra

  • Aktuálna monografická a časopisecká literatúra a informačné zdroje internetu.
  • Pôvodné a prehľadové články z odborných časopisov. 

  Študijný materiál a Obsluha prístroja