Kurz analytickej chémie

Predmet je cieľovo orientovaný pre študentov bakalárskeho štúdia nechemických odborov: biológia, učiteľstvo a pedagogické vedy, ekologické a environmentálne vedy a vedy o Zemi. Študent získa praktické experimentálne poznatky zo základov klasických a inštrumentálnych analytických techník, postupov a metodík zameraných na stanovenie vybraných analytov v rôznych vzorkách, ako sú plynné vzorky, vzorky pôd, tuhé vzorky životného prostredia, vzorky potravín, rastlinných a farmaceutických vzoriek. Po úspešnom ukončení procesu vzdelávania študent by mal vedieť a mal by byť schopný vykonávať základné operácie v chemickom analytickom laboratóriu a robiť správne rozhodnutia pri návrhu a riešení laboratórneho experimentu zameraného na chemickú analýzu rôznorodých vzoriek.

Hodnotenie predmetu

  Hodnotenie zahŕňa previerky z prípravy na cvičenia a aktívnu účasť na cvičeniach (maximálne 20 bodov), výsledky experimentálnej práce sumarizované v protokoloch (maximálne 40 bodov) a záverečnú písomnú previerku, spolu maximálne za 100 bodov.

  Celkové hodnotenie predmetu

  92 - 100 bodov A
  84 - 91 bodov B
  76 - 83 bodov C
  68 - 75 bodov D
  60 - 67 bodov E
  0 - 59 bodov FX

  Zoznam úloh pre laboratórne cvičenia

  BLOK 1: Základy laboratórnej techniky v chemickom analytickom laboratóriu

  1. LABORATÓRNE SKLO A POMÔCKY. 
  2. ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE OPERÁCIE a) MERANIE HMOTNOSTI A OBJEMU b) ROZPÚŠŤANIE A RIEDENIE.
  3. STANOVENIE pH ROZTOKOV A PRÍPRAVA ROZTOKOV S RÔZNOU HODNOTOU pH.
  4. STANOVENIE KYSELINY CHLOROVODÍKOVEJ ACIDOBÁZICKOU TITRÁCIOU.

  BLOK 2: Chemická analýza vzoriek vôd

  1. STANOVENIE TVRDOSTI VODY CHELATOMETRICKOU TITRÁCIOU. 
  2. STANOVENIE SODÍKA V MINERÁLNYCH VODÁCH EMISNOU PLAMEŇOVOU FOTOMETRIOU.

  BLOK 3: Chemická analýza tuhých vzoriek životného prostredia

  1. STANOVENIE STANOVENIE MANGÁNU V OCELI ATÓMOVOU ABSORPČNOU SPEKTROMETRIOU.

  BLOK 4: Chemická analýza vzoriek potravín

  1. STANOVENIE CHINÍNU V TONIKU MOLEKULOVOU FLUORESCENČNOU SPEKTROMETRIOU.
  2. POTVRDENIE IDENTITY A STANOVENIE SYNTETICKÝCH POTRAVINÁRSKYCH FARBÍV MOLEKULOVOU ABSORPČNOU SPEKTROMETRIOU V UV-VIS OBLASTI.
  3. STANOVENIE METANOLU V ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOCH PLYNOVOU CHROMATOGRAFIOU.
  4. STANOVENIE GLUTAMANOV V POTRAVINÁCH KAPILÁRNOU IZOTACHOFORÉZOU.

  BLOK 5: Chemická analýza farmaceutických vzoriek

  1. STANOVENIE KYSELINY SALICYLOVEJ V ACYLPYRÍNE MOLEKULOVOU ABSORPČNOU SPEKTROMETRIOU V UV-VIS OBLASTI.

  Odporúčaná literatúra

  •  P. Klouda, Moderní analytické metody, Nakl. P. Klouda Ostrava,
  • J. Lehotay, Separačné metódy v analytickej chémii, STU v Bratislave, 2009;
  • E. Plško, Všeobecná analytická chémia, 2 THETA, Český Těšín, 2011;
  • J. Sádecká, A. Purdešová, Úprava vzorky v analytickej chémii, STU v Bratislave, 2012; 
  • J. Labuda kol., Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii, STU v Bratislave, 2012;  
  • P. Májek (Ed.), e-Analytická chémia, ÚACH FCHPT, STU v Bratislave, 2006;
  • P. Tarapčík, Elektronická zbierka príkladov a úloh z analytickej chémie, ÚACH FCHPT, STU v Bratislave, 2006; 
  • R. Halko, M. Hutta, Vizualizácia laboratória I (CD-ROM) 1. Vyd., Bratislava OMEGA INFO, 2010 - analytika.sk/VIZLAB/.
  • Cvičenie: návody na stránke www.analytika.sk

  Podmienky pre absolvovanie cvičení

  Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

  • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy,
  • absolvovanie laboratórnych cvičení v sebe zahŕňa nasledujúce: prípravu na cvičenia, vykonanie experimentálnej časti cvičenia a odovzdanie protokolu z každého absolvovaného cvičenia,
  • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške,
  • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody, ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim,
  • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode),
  • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody,
  • ak niektoré cvičenie odpadne v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

  Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.