Chémia ovzdušia

Študenti sa oboznámia so základnými chemickými procesmi v ovzduší, najmä fotochemickými reakciami v ovzduší, prenosom energie a hmoty, reakciami kyslíka, dusíka a oxidu uhličitého. Podrobne sa oboznámia s funkciou atmosférickej vody a aerosólov v atmosfére. Z anorganických polutantov sa venuje pozornosť oxidom uhlíka, síry a dusíka a ich významu na kyslé dažde. Osobitná pozornosť sa venuje organickým polutantom, ich zdrojom a prenosu v atmosfére. Ide najmä o uhľovodíky, alkoholy, a halogény. Popisuje sa vplyv týchto látok na vznik fotochemického smogu a skleníkového efektu. Vysvetľuje sa vplyv polutantov v ovzduší na zdravie človeka. Po úspešnom ukončení procesu vzdelávania študent by mal vedieť a rozumieť základným procesom prebiehajúcich v atmosfére, kriticky zhodnotiť príspevok jednotlivých faktorov ovplyvňujúcich otepľovanie Zeme, zhodnotenie vplyvu jednotlivých polutantov na zdravie človeka, resp. stav flóry Zeme.

Sylabus prednášok

Fyzikálno-chemické vlastnosti ovzdušia. Energia a prenos hmoty v atmosfére. Reakcie atmosférického kyslíka a dusíka. Význam vody v atmosfére. Anorganické častice v atmosfére, ich zdroje, prenos a vplyv na zdravie človeka. Kyslé dažde, skleníkový efekt. Organické zlúčeniny v ovzduší, ich zdroje a prenos. Uhľovodíky v ovzduší, ich zdroje a chemické reakcie. Kyslíkaté zlúčeniny v ovzduší, ich chemické reakcie a odbúravanie. Zlúčeniny halogénov v ovzduší, ich chemické reakcie. Organický aerosól, jeho tvorba. Vznik fotochemického smogu a chemické reakcie organických látok podieľajúce sa na jeho vzniku. Vplyv organických látok na zdravie človeka, najmä v uzavretých priestoroch.

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

Výsledná známka zahŕňa hodnotenie zo záverečného písomného testu a seminára, spolu maximálne za 100 bodov.

Seminár – maximálny počet je 40 bodov, ktorý zahŕňa vypracovanie a prezentáciu seminárnej práce.

Prednáška - maximálny počet je 60 bodov, ktorý zahŕňa záverečný písomný test.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra

Manahan S.E.: Environmental Chemistry, Lewis Publisher, 1994.

Ostrovský, I., Kubinec, R.: Environmentálna chémia Matrice. 1. vydanie. Bratislava, 2008, 127 s. ISBN 978-80-223-2599-8.

Brasseur, G.P., Orlando, J.J., Tyndall, G.S. Atmospheric Chemistry and Global Change. Oxford University Press. 1999. ISBN 0-19-510521-4.

Warneck, P. Chemistry of the Natural Atmosphere (2nd Ed.). Academic Press. 2000. ISBN 0- 12-735632-0.

 

 

 

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

  • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
  • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
  • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
  • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
  • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
  • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
  • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
  • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.