Metódy chemického výskumu (N-bCXX-023/16)

Po absolvovaní predmetu by mal rozumieť princípom, vedieť získať a použiť základné informácie poskytované vybranými metódami chemického výskumu, ako sú chiroptické metódy, časovo rozlíšená spektroskopia, termoanalytické metódy, Ramanova spektrometria a röntgenova štruktúrna analýza.

Sylabus prednášok

  1. Chiroptické metódy – polarimetria, optická rotačná disperzia, elektrónový a vibračný cirkulárny dichroizmus. Cottonov efekt. Využitie chiroptických metód v štruktúrnej analýze.
  2. Časovo rozlíšená spektroskopia - laser, femtosekundový oscilátor, ultrarýchla dynamika, doba života excitovaného stavu, dekonvolúcia relaxácie, hyperplocha, koherentná kontrola.
  3. Tepelná stabilita zlúčenín a termoanalytické metódy – termogravimetrická analýza, diferenčná skenovacia kalorimetria. Využitie termoanalytických metód.
  4. Ramanova spektrometria. Ramanov posun. Rayleighov rozptyl a Stokesovské čiary. Experimentálne usporiadanie. Využitie Ramanovej spektrometrie v štruktúrnej analýze.
  5. Röntgenova štruktúrna analýza - princípy RTG difrakčných metód, fázový problém, riešenie a spresňovanie štruktúry, interpretácia výsledkov. Využitie anomálneho rozptylu – absolútna štruktúra a absolútna konfigurácia.

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

  1. Prednáška, max. 100 bodov:

    • Písomný test zameraný na pochopenie princípov vybraných metód chemického výskumu

Celkové hodnotenie predmetu

90 - 100 bodov A
80 - 89 bodov B
70 - 79 bodov C
60 - 69 bodov D
50 - 59 bodov E
0 - 49 bodov FX

Odporúčaná literatúra:

  • Študijné materiály poskytnuté vyučujúcimi
  • Šima J., Čeppan M., Jančovičová V., Prousek J., Velič D., Fotochémia - Princípy a aplikácie, Bratislava, Vydavateľstvo STU, 2011.