Metódy chemického výskumu

Po absolvovaní predmetu by mal rozumieť princípom, vedieť získať a použiť základné informácie poskytované vybranými metódami chemického výskumu, ako sú chiroptické metódy, časovo rozlíšená spektroskopia, termoanalytické metódy, Ramanova spektrometria a röntgenová štruktúrna analýza.

Sylabus prednášok

1) Chiroptické metódy – polarimetria, optická rotačná disperzia, elektrónový a vibračný cirkulárny dichroizmus. Cottonov efekt. Využitie chiroptických metód v štruktúrnej analýze.
2) Časovo rozlíšená spektroskopia - laser, femtosekundový oscilátor, ultrarýchla dynamika, doba života excitovaného stavu, dekonvolúcia relaxácie, hyperplocha, koherentná kontrola.
3) Tepelná stabilita zlúčenín a termoanalytické metódy – termogravimetrická analýza, diferenčná skenovacia kalorimetria. Využitie termoanalytických metód.
4) Ramanova spektrometria. Ramanov posun. Rayleighov rozptyl a Stokesovské čiary.
Experimentálne usporiadanie. Využitie Ramanovej spektrometrie v štruktúrnej analýze.
5) Röntgenova štruktúrna analýza - princípy RTG difrakčných metód, fázový problém, riešenie a spresňovanie štruktúry, interpretácia výsledkov. Využitie anomálneho rozptylu – absolútna štruktúra a absolútna konfigurácia.

Ďalší prednášajúci:

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.

doc. RNDr. Erik Rakovský, PhD.

prof. Ing. Dušan Velič, DrSc.

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

Písomný test zameraný na pochopenie princípov vybraných metód chemického výskumu.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra:

  • Študijné materiály poskytnuté vyučujúcimi
  • Šima J., Čeppan M., Jančovičová V., Prousek J., Velič D., Fotochémia - Princípy a aplikácie, Bratislava, Vydavateľstvo STU, 2011.