Bakalárska práca z analytickej chémie 2

Študent získa skúsenosti s pokročilou prácou na problematike bakalárskej práce v podmienkach individualizovanej výučby. Študent si rozvinie špeciálne poznatky potrebné pre detailné zvládnutie témy bakalárskej práce. Rozvoj tvorivosti študentov je zabezpečený úzkou spoluprácou učiteľa a študenta na dobre definovanej problematike v oblasti analytickej chémie, resp. chemickej analýzy. Študent bude vedieť interpretovať získané výsledky, formuluje závery a spracúva ich do písomnej formy bakalárskej práce, pričom sa podrobne oboznámi so zásadami ústnej prezentácie a obhajoby výsledkov vedeckej práce.

Stručná osnova predmetu

·       Práca na téme bakalárskej práce. Individuálny prístup študenta k riešeniu zvolenej problematiky v interakcii s učiteľom. Literárna rešerš k bakalárskej práci. Praktická výskumná práca.

·       Postupné opakované prezentovanie výsledkov získavaných vo vedecko-výskumnej práci študentov v rámci bakalárskej práce v rôznych formách.

·       Formulácia záverov a napísanie bakalárskej práce.

·       Diskusia o stratégiách prezentácie výsledkov z pohľadu poslucháča a z pohľadu súčasných možností prezentačných programov.

Príprava na  obhajobu bakalárskej práce.

Hodnotenie predmetu

Hodnotenie predmetu zahŕňa komplexné spracovanie vybraných pôvodných vedeckých publikácií a získaných teoretických a experimentálnych údajov týkajúcich sa tém bakalárskych prác, ich prezentácia a diskusia k nim, spolu za 100 bodov.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra

1.     Databáza SciFinder®

2.     Externé informačné zdroje (napr. www.sciencedirect.com - renomované plnotextové časopisy vydavateľstva Elsevier z prírodných vied, techniky, medicíny, poľnohospodárstva, ekonomiky a spoločenských vied (NISPEZ) , SCOPUS - abstraktová, citačná a referenčná databáza európskej vedeckej produkcie (NISPEZ), Web of Knowledge - obsahuje citačné indexy Web of Science s Conference Proceedings, CCC, JCR a ESI (NISPEZ), SpringerLink - plnotextová databáza časopisov z oblasti vedy, techniky a medicíny (NISPEZ), Wiley Online Library - multispektrálne elektronické časopisy z produkcie Wiley-Blackwell (NISPEZ) a iné.

Pôvodné vedecké publikácie vybrané podľa témy bakalárskej práce.