Miniaturizované analytické systémy

Cieľom predmetu je umožniť študentom doktorandského štúdia rozšíriť si svoje vedomosti z oblasti miniaturizovaných analytických systémov a oboznámiť ich s aktuálnym stavom teórie, metodológie, inštrumentácie a aplikácie miniaturizovaných analytických systémov, ako aj s najnovšími trendmi v oblasti miniaturizovaných analytických systémov.

Stručná osnova predmetu

1. – 13. týždeň semestra: Zovšeobecnený analytický postup a jeho vzťah k analytickým systémom. Koncepcia „laboratórium na čipe“. Miniaturizácia v analytickej chémii. Technologické prostriedky pre realizáciu miniaturizovaných analytických modulov a systémov. Elektroseparácie a chromatografické separácie v miniaturizovaných separačných systémoch. Detekcia v miniaturizovaných systémoch. Miniaturizácia a úprava analytických vzoriek. Integrácia základných modulov do miniaturizovaných analytických systémov. Analýza mikro- a submikroobjektov. Inštrumentácia pre elektroseparácie a chromatografické separácie na čipoch a v miniaturizovaných separačných systémoch. Miniaturizované spektrálne, optické a elektroanalytické detekčné systémy. Analytické aplikácie miniaturizovaných systémov.

Hodnotenie predmetu

  Seminár – v priebehu semestra študent vypracuje a obháji seminárnu prácu za maximálne 10 bodov a bude priebežne testovaný 1 písomnou previerkou za maximálne 30 bodov. Prednáška – záverečný písomný test s maximálnym počtom bodov 60. Na ujasnenie výsledkov testu je možné požadovať ústne doskúšanie s počtom maximálne 8 bodov. Výsledná známka zahŕňa hodnotenie z písomnej skúšky, seminára a cvičenia nasledovne: (0.6 x % zo skúšky) + (0.4 x % zo seminára)= výsledné % bodov.

  Celkové hodnotenie predmetu

  92 - 100 bodov A
  84 - 91 bodov B
  76 - 83 bodov C
  68 - 75 bodov D
  60 - 67 bodov E
  0 - 59 bodov FX

  Odporúčaná literatúra

  • Aktuálna monografická a časopisecká literatúra a informačné zdroje internetu
  • Pôvodné a prehľadové články z odborných časopisov
  • Angel Ríos Castro, Alberto Escarpa, Alberto Escarpa Miguel, Bartolome Simonet, Miniaturization of Analytical Systems: Principles, Designs and Applications, John Wiley & Sons, 2009
  • Jorg P. Kutter, Separation Methods In Microanalytical Systems, CRC Press, 2005

  Študijný materiál a Obsluha prístroja