Aktívna účasť na konferencii

Študent je vedený k vedeckej práci, písomnému spracovaniu výsledkov a ich aktívnej prezentácii na konferencii.

Stručná osnova predmetu

Študent aktívne prezentuje experimentálne výsledky svojej vedeckej práce zasadené do kontextu celkového poznania v danej problematike / výskumnom projekte v rámci konferencie.

Hodnotenie predmetu

Predmet je hodnotený na základe prezentácie výsledkov práce na domácej alebo medzinárodnej konferencii.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra

Vybrané kapitoly z monografií a publikácie vo vedeckých časopisoch podľa zamerania práce.