Pokročilé elektroseparačné metódy

Študenti sa oboznámia s aktuálnym stavom teórie, metodológie, inštrumentácie a aplikácie elektroseparačných metód, ako aj s najnovšími trendami v oblasti pokročilých elektroseparačných metód a problematiky ich spájania s inými analytickými metódami.

Stručná osnova predmetu

1. – 13. týždeň semestra: Koncepcia elektroforetickej pohyblivosti látok. Separačné mechanizmy v elektroseparáciach. Klasifikácia elektroforetických metód. Disperzné efekty. Analytické aspekty elektroseparačných metód. Separačné systémy pre elektroseparácie a základná inštrumentácia. Kapilárna elektroforéza. Detekcia v elektroseparáciach. Technika spájania kolón v kapilárnej elektroforéze. Elektroseparačné techniky a miniaturizácia. Implementácia chromatografických princípov do elektroseparácii. Kombinácie elektroseparačných a chromatografických metód. Aplikačné východiská pre elektroseparácie. Stopová a ultrastopová analýza a elektroseparácie. Elektroseparácie biopolymérov. Úprava vzoriek v elektroseparáciach. Dvoj- a multidimezionálne elektroseparácie. Validácia analytických metód na báze elektroseparačných princípov. Trendy vo vývoji elektroseparačných metód.

Hodnotenie predmetu

  Seminár – v priebehu semestra študent vypracuje a obháji seminárnu prácu za maximálne 10 bodov a bude priebežne testovaný 1 písomnou previerkou za maximálne 30 bodov. Prednáška – záverečný písomný test s maximálnym počtom bodov 60. Na ujasnenie výsledkov testu je možné požadovať ústne doskúšanie s počtom maximálne 8 bodov. Výsledná známka zahŕňa hodnotenie z písomnej skúšky, seminára a cvičenia nasledovne: (0.6 x % zo skúšky) + (0.4 x % zo seminára)= výsledné % bodov.

  Celkové hodnotenie predmetu

  92 - 100 bodov A
  84 - 91 bodov B
  76 - 83 bodov C
  68 - 75 bodov D
  60 - 67 bodov E
  0 - 59 bodov FX

  Odporúčaná literatúra

  • Aktuálna monografická a časopisecká literatúra a informačné zdroje internetu
  • Pôvodné a prehľadové články z odborných časopisov
  • Carlos D. García, Karin Y. Chumbimuni-Torres, Emanuel Carrilho, Capillary Electrophoresis and Microchip Capillary Electrophoresis: Principles, Applications, and Limitations, John Wiley & Sons, 2013

  Študijný materiál a Obsluha prístroja