Seminár k diplomovej práci 1

Študent sa oboznámi s odbornými a formálnymi požiadavkami kladenými na diplomovú prácu a jej obhajobu v študijnom programe Analytická chémia. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent je schopný prezentovať výsledky svojej teoretickej a experimentálnej práce a tvorivo využívať prezentačné prostriedky dostupné na katedre.

Stručná osnova predmetu

Študent sa oboznámi so zásadami ústnej prezentácie výsledkov výskumnej práce. Osvojí si správne zásady prezentácie vlastných výsledkov: spracovanie literárneho prehľadu, cieľov diplomovej práce, používaných metód a dosiahnutých výsledkov výskumnej práce, definovanie záverov. Prezentuje literárnu rešerš a analytické spracovanie informácií z vedeckých publikácií týkajúcich sa diplomovej práce. Predmet je založený na individuálnom prístupe študenta k riešeniu zvolenej problematiky v interakcii s vyučujúcim.

Hodnotenie predmetu

Hodnotí sa aktivita študenta a odborná a formálna úroveň jeho prezentácie na seminári.

Celkové hodnotenie predmetu

Vynikajúca práca A
Nadpriemerná práca B
Bežná spoľahlivá práca C
Prijateľná práca D
Práca spĺňajúca minimálne kritériá E
Študenti, ktorí nepredložia správu z cvičenia, alebo ich správa nebude spĺňať minimálne kritériá FX

Odporúčaná literatúra

Vybrané kapitoly z monografií a publikácie vo vedeckých časopisoch zamerané podľa témy diplomovej práce.