Seminár k diplomovej práci 1 (N-mCAl-117/15)

Študenti sa oboznámia s odbornými a formálnymi požiadavkami kladenými na diplomovú prácu a jej obhajobu v študijnom programe Analytická chémia.

Stručná osnova predmetu

Oboznámenie študentov zo zásadami ústnej prezentácie výsledkov výskumnej práce. Osvojenie si správnych zásad prezentácie zo spracovania literárneho prehľadu, cieľov diplomovej práce, používaných metód a dosiahnutých výsledkov z výskumnej práce, definovanie záverov. Literárna rešerš a analytické spracovanie informácií z vedeckých publikácií týkajúcich sa diplomovej práce. Individuálny prístup študenta ku riešeniu zvolenej problematiky v interakcii s učiteľom.

Hodnotenie predmetu

Hodnotí sa aktivita študenta a odborná a formálna úroveň jeho prezentácie na seminári. 

Celkové hodnotenie predmetu

Vynikajúca práca A
Nadpriemerná práca B
Bežná spoľahlivá práca C
Prijateľná práca D
Práca spĺňajúca minimálne kritériá E
Študenti, ktorí nepredložia správu z cvičenia, alebo ich správa nebude spĺňať minimálne kritériá FX

Odporúčaná literatúra

Vybrané kapitoly z monografií a publikácie vo vedeckých časopisoch zamerané podľa témy diplomovej práce.

Študijný materiál a Obsluha prístroja