Výberová prax z chémie

Študenti sa oboznámia a získajú skúsenosti s prácou vo výskumnom alebo komerčnom laboratóriu, osobným získavaním a vyhodnocovaním experimentálnych údajov.

Stručná osnova predmetu

 1. Oboznámenie sa s výskumnou prácou v konkrétnom laboratóriu.
 2. Príprava zadaných experimentov.
 3. Praktická experimentálna práca podľa dohodnutého postupu a harmonogramu. Získavanie experimentálnych údajov.
 4. Vyhodnotenie získaných experimentálnych výsledkov, diskusia k nim a ich spracovanie do písomnej podoby.

Hodnotenie predmetu

  Absolvovanie predmety v plnom rozsahu (60 h), uskutočnenie zadaných experimentov, získanie a spracovanie experimentálnych údajov a diskusia k nim. Odovzdanie spracovaných výsledkov.

  Celkové hodnotenie predmetu

  Vynikajúce výsledky A
  Nadpriemerná práca B
  Bežná spoľahlivá práca C
  Prijateľné výsledky D
  Výsledky spĺňajúce minimálne kritériá E
  Nedostatočné výsledky FX

  Študijný materiál a Obsluha prístroja

  Odporúčaná literatúra

  Odborná časopisecká literatúra, elektronické informačné zdroje a konkrétne návody podľa doporučenia učiteľa.