Odber a spracovanie vzorky v analytickej chémii

Študent sa oboznámi s princípmi odberu plynných, kvapalných a tuhých vzoriek pre analytické účely a s platnou legislatívou a normami v oblasti odberu vzoriek. Študent získa informácie o deštruktívnych a nedeštruktívnych metódach úpravy vzoriek, iónogénnych a neiónogénnych matríc, úprave vzoriek v stopovej analýze a o analytických, preparatívnych a priemyselných prístupoch k odberu a spracovaniu vzoriek. Po úspešnom ukončení procesu vzdelávania je študent schopný navrhnúť vhodnú úpravnú techniku pre analýzu vybraných analytov v rôznych komplexných vzorkách environmentálneho a biologického pôvodu.

Stručná osnova predmetu

·       Meracie a detekčné techniky a ich požiadavky na formu, v ktorej je vzorka prítomná.

·       Základné zásady pri odbere vzoriek. Odber plynných, kvapalných a tuhých vzoriek pre analytické účely.

·       Migrácia analytov a ochrana vzorky.

·       Predbežná úprava vzoriek. Úprava vzoriek a izolácia analytu.

·       Rozpúšťanie a rozklad vzoriek.

·       Rozklad organických a biologických vzoriek.

·       Extrakcia kvapalina – kvapalina ako úpravná technika.

·       Využitie iónomeničov v úprave vzoriek.

·       Extrakcia pevnou fázou v úprave vzoriek.

·       Úprava vzoriek na báze membránových separačných procesov.

·       Zrážanie a spoluzrážanie v úprave vzoriek.

Predpisy a normy upravujúce odber vzoriek.

Hodnotenie predmetu

Hodnotenie predmetu zahŕňa preverenie poznatkov zo seminárov a prednášok, spolu maximálne za 100 bodov. Seminár (maximálny počet 40 bodov) zahŕňa vypracovanie a prezentáciu seminárnej práce. Prednáška (maximálny počet 60 bodov) zahŕňa záverečný písomný test. Výsledná známka zahŕňa hodnotenie zo záverečného písomného testu a seminára.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.

Odporúčaná literatúra

 • Somenath Mitra, Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, 2004
 • Horálek V., Ševčík J.G.K., Čurdová E, Helán V., Vzorkování I, obecné zásady, 2Theta, 2010 
 • Sádecká J., Purdešová A., Úprava vzorky v analytickej chémii, STU Bratislava 2012