Obhajoba diplomovej práce

Obhajoba diplomovej práce v rámci študijného programu.

Stručná osnova predmetu

Obhajoba diplomovej práce v rámci študijného programu, ako súčasť štátnej skúšky.

Hodnotenie predmetu

 

 

Celkové hodnotenie predmetu

Práca vynikajúcej kvality A
Práca vynikajúcej kvality B
Práca priemernej kvality C
Práca podpriemernej D
Práca nízkej ale dostačujúcej kvality E
Študent, ktorý v stanovenom termíne neodovzdá diplomovú prácu FX