Pokročilý seminár z analytickej chémie 2

Študent si zlepší svoje schopnosti v práci s odbornou vedeckou literatúrou a naučí sa kriticky hodnotiť experimentálne výsledky a údaje v publikovaných vedeckých článkoch. Študent je informovaný o najčastejších nedostatkoch v prezentáciách a osvojí si správne zásady prezentácie vedeckých výsledkov. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent vie posúdiť relevantnosť získaných informácii z rôznych zdrojov a dát z použitej analytickej techniky.

Stručná osnova predmetu

Vyučujúci bude vyberať odbornú vedeckú literatúru na diskusiu tak, aby sa týkala aktuálnych oblastí výskumu v analytickej chémii, a zároveň sa vyznačovala formulovaním rôznych názorov na špecifické problémy. Podporovaná bude aktívna diskusia, tvorivé a kritické hodnotenie informačných zdrojov.

Hodnotenie predmetu

Hodnotí sa kvalita samostatnej práce študenta pri vypracovaní záverečnej práce.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra

Študentom budú na základe voľby vyučujúceho poskytnuté odborné články k diskutovaným témam.