Pokročilý seminár z analytickej chémie 1

Študent sa naučí vyberať dôležité informácie z rôznych oblastí analytickej chémie, spracovať ich a získané informácie využiť pre experimentálnu prácu v laboratóriu. Pripraví prezentáciu originálneho projektu. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent vie posúdiť relevantnosť získaných informácii z rôznych zdrojov a dát z použitej analytickej techniky.

Stručná osnova predmetu

Najnovšie poznatky v oblasti analytickej chémie a chemickej analýzy, ktoré ešte nie sú uvedené a sumarizované v učebniciach, a ktoré rozširujú poznatky získané na základných kurzoch študijného programu Analytická chémia.

Hodnotenie predmetu

Hodnotí sa kvalita samostatnej práce študenta pri vypracovaní záverečnej práce.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra

Originálne vedecké publikácie a prehľadné články k vybraným témam.