Diplomová práca 2

Študent získa vlastné experimentálne údaje konkrétnou analytickou metódou, spracuje a správne interpretuje experimentálne údaje. Detailne porozumie postupu optimalizácie jednotlivých parametrov analytickej metódy. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent je schopný tvorivo spracovávať informácie z vedeckých zdrojov na zadanú tému a samostatne pracovať v laboratóriu.

Stručná osnova predmetu

Realizácia experimentov pod odborným dohľadom vedúceho diplomovej práce. Analýza experimentálnych výsledkov a ich konzultácia s vedúcim diplomovej práce. Napísanie a korektúry diplomovej práce.

Hodnotenie predmetu

Predmet je hodnotený na základe kvality samostatnej práce študenta pri vypracovaní záverečnej práce.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra

Vybrané kapitoly z monografií a publikácie vo vedeckých časopisoch podľa zamerania diplomovej práce.