Mgr. Adriána Miškovčíková

(miskovcikov2@uniba.sk)

Kontakt

Laboratórium: CH2-351

Telefón: +421 2 9014 9379

Vzdelanie

  • 2019 - súčasnosť:   doktorandské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  • 2017 - 2019:   magisterské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  • 2014 - 2017:   bakalárske štúdium v odbore Chémia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecké zameranie

  • Elektroseparačné metódy
  • Mikročipová elektroforéza

Projekty

  • APVV-17-0318: Aplikačné možnosti nových ortogonálnych miniaturizovaných a mikroseparačných analytických systémov pre rýchly monitoring biologických, environmentálnych a forenzných vzoriek - spoluriešiteľ
  • APVV-20-0317: Výskum a vývoj nových procesov získavania prchavých aróma aktívnych zlúčenín z biotechnologického média - spoluriešiteľ
  • UK/19/2020: Stanovenie kyseliny karmínovej (E 120) vo vzorkách potravín a liečiv pomocou mikročipovej elektroforézy s využitím vodivostnej a spektrofotometrickej detekcie - zodpovedný riešiteľ
  • VEGA 1/0787/18: Vývoj nových techník úpravy biomedicínskych a environmentálnych vzoriek pre pokročilé kombinované analytické metódy - spoluriešiteľ

Ďalšie aktivity