RNDr. Csilla Mišľanová, PhD.

(csilla.mislanova@uniba.sk)

Kontakt

Pracovňa: CH2-328

Laboratórium: CH2-332 alebo CH2-335

Telefón: +421 2 9014 9408

Vzdelanie

 • 2012: vedecký kvalifikačný stupeň IIa, Komisia Slovenskej akadémie vied

  pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov, Bratislava

 • 1995-2002: doktorandské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2002: rigorózne konanie v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1989-1994: magisterské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zamestnanie

2015-súčasnosť: odborný asistent, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra analytickej chémie

1994-2015: výskumný vývojový pracovník, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Vedecké zameranie

 • Kvapalinová chromatografia
 • Hmotnostná spektrometria
 • Kombinované analytické techniky
 • Úprava komplexných biologických a environmentálnych vzoriek

Publikácie

         http://alis.uniba.sk:9909/search  /query?term_1=mislanova+csilla&  theme=EPC

 • Citácie: 966 bez autocitácií (Scopus, Web of Science Core Collection)

Projekty

 • APVV-19-0250 : Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov, 2020-2023, spoluriešiteľ
 • APVV-16-0124: Výskum bórom dopovaných diamantových vrstiev pre vysokoúčinné odstraňovanie liečiv, drog a rezistentných typov mikroorganizmov z vôd, 2017-2020, spoluriešiteľ
 • MZ SR 568/2012: Zavedenie nového metodického systému na detekciu imunosupresív u pacientov po transplantácii obličiek, 2012-2014, spoluriešiteľ
 • OPVaV, kód ITMS projektu: 26240220022: Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík, 2010-2013, spoluriešiteľ
 • OPVaV, kód ITMS projektu: 26240120033: Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia, 2010-2013, zástupca riešiteľa
 • OPVaV, kód ITMS projektu:-26240220023: Transplantácia autológnych buniek kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou, 2009-2012, spoluriešiteľ
 • MZ 2007/36: Preventívne účinky funkčnej potraviny obohatenej prírodnými zdrojmi bioaktívnych látok na rizikové faktory chronických degeneratívnych chorôb (SEPHYNA), 2007-2010, spoluriešiteľ
 • SK-UA-0007-07 : Folát a genotoxické poškodenie v ľudskej placente, 2008-2009, zodpovedný riešiteľ
 • APVV-SK-UA: Environmentálna expozícia xenobiotikám a genotoxické poškodenie placenty, 2006-2007, zodpovedný riešiteľ
 • APVT-21-022004: Regeneračné bioinžinierstvo v liečbe neurodegeneratívnych porúch mozgu; 2005-2008, spoluriešiteľ
 • APVT-21-016504: Prenatálna/postnatálna expozícia environmentálnym xenobiotikám a vývoj alergií u detí v predškolskom veku; 2005-2008, spoluriešiteľ
 • MZ 2005/20: Frekvencia obezity v Slovenskej republike. Vzťah medzi genotypmi a zdravotnými rizikami (OBEZGEN), 2005-2008, spoluriešiteľ
 • MZ 2005/32: Modulovanie prenosu tepla v izolovanej pečeni, 2005-2008, spoluriešiteľ
 • EU projekt QLRT-1999 00568:Európska štandardná komisia pre oxidačné poškodenie DNA (ESCODD); 5RP, 1999-2002, spoluriešiteľ

Výučba

 • prednášanie a vedenie experimentálnych cvičení pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia
 • školiteľ a oponent  diplomových prác študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia a rigoróznych prác

Ďalšie aktivity

 • Mobility/stáže

         Rowett Research Institute of Aberdeen, Oddelenie biochémie, Škótsko

         University of Leeds,  Veľká Británia

         Vrij University, Amsterdam, Holandsko