Mgr. Ivana Gerhardtová

Error: no file object (gerhardtova1@uniba.sk)

Kontakt

Laboratórium: CH2-332 a CH2-335

Vzdelanie

2018 - súčasnosť Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Študijný program: Analytická chémia - doktorandské štúdium

2016 - 2018 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Študijný program: Analytická chémia - získaný titul Mgr.

2013 - 2016 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Študijný program: Biochémia - získaný titul Bc.

Vedecké zameranie

  • Hmotnostná spektrometria
  • Kvapalinová chromatografia
  • Analýza environmentálnych vzoriek vôd

Publikácie

Projekty

  • UK/74/2021 Elektrochemická oxidácia diklofenaku s následnou identifikáciou degradačných a transformačných produktov kombináciou kvapalinovej chromatografie a vysokorozlišovacej hmotnostnej spektrometrie - zodpovedný riešiteľ
  • UK/60/2020 Analýza pesticídov a ich degradačných produktov vo vzorkách odpadových vôd s využitím spojenia kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie - zodpovedný riešiteľ
  • UK/341/2019 Analýza vybraných liečiv a ich degradačných produktov vo vzorkách odpadových vôd s využitím spojenia kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie - zodpovedný riešiteľ
  • APVV-19-250 Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov - spoluriešiteľ
  • APVV-16-0124 Využitie bórom dopovaných diamantových vrstiev pre vysokoúčinné odstraňovanie liečiv, drog a rezistentných typov mikroorganizmov z vôd - spoluriešiteľ

Ďalšie aktivity

  • Mobility/stáže
  • CEEPUS - University of Graz, lnstitute of Pharmaceutical Sciences/Department of Pharmaceutical Chemistry (2019)