Mgr. Marta Ďuriš

(duris48@uniba.sk)

Kontakt

Laboratórium: CH2-351

Kontakt:+421 260 296 379

Vzdelanie

  • 2020-súčasnosť: doktorandské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • 2018-2020: magisterské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • 2015-2018: bakalárske štúdium v odbore Chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Vedecké zameranie

  • Elektroseparačné techniky
  • Mikročipová elektroforéza
  • Kombinované analytické techniky

Projekty

  • UK/109/21: Vývoj originálneho online spojenia mikročipovej izotachoforézy s iónovou pohyblivostnou spektrometriou na stanovenie karboxylových kyselín v komplexných vzorkách, hlavný riešiteľ
  • APVV-17-0318: Aplikačné možnosti nových ortogonálnych miniaturizovaných a mikroseparačných analytických systémov pre rýchly monitoring biologických, environmentálnych a forenzných vzoriek, 2018-2022, spoluriešiteľ

Ďalšie aktivity