RNDr. Simona Procházková, PhD.

(simona.prochazkova@uniba.sk)

Kontakt

Pracovňa: CH2-328

Laboratórium: CH2-333 a CH2-317

Telefón: +421-2-60296 408

Vzdelanie

September 2012 – august 2016         

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave      

Odbor: Analytická chémia – získaný titul: PhD.     

December 2014   

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave    

Odbor: Analytická chémia – získaný titul: RNDr.

Jún 2014     

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium v obore chémia (základných a stredných škôl)

September 2007 – jún 2012     

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Analytická Chémia – získaný titul: Mgr.

September 2007 – jún 2010     

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: Chémia – získaný titul: Bc.

Zamestnanie

2016 - 2021 Katedra analytickej chémie PriF UK v Bratislave

Odborný asistent

2014 - 2016Katedra analytickej chémie PriF UK v Bratislave

Laboratórny technik

2012 - 2016 Katedra analytickej chémie PriF UK v Bratislave

Interný doktorand

Vedecké zameranie

  • Zelená analytická chémia
  • Techniky atómovej spektrometrie
  • Techniky molekulovej spektrometrie
  • Kombinovanie techník atómovej a molekulovej spektrometrie s technikami kvapalinovej chromatografie
  • Úprava a dávkovanie vzoriek: SPE, CPE, MAE, technika Slurry Sampling
  • Analýza biologických vzoriek a vzoriek životného prostredia s dôrazom na prvkovú a špeciačnú analýzu

Publikácie

ORCID: 0000-0001-6150-821X

Google Scholar

Researchgate

h-Index 4 (Web of Science Core Collection, 01/2022)

Monografie / učebnice / skriptá: 0 / 0 / 1

Citácie: 51 bez autocitácií (Web of Science Core Collection, 01/2022)

Projekty

APVV

SK-KR-18-0009

Špeciačná a stopová analýza organokovových zlúčenín v slovensko-kórejských biologických a environmentálnych vzorkách s využitím kombinácie separačných a atómovo spektrometrických techník

APVV-0583-11

Vývoj nových kombinovaných metód chemickej analýzy stopových koncentrácií iónových a iónogénnych látok komplexných environmentálnych a biologických vzorkách

VEGA 1/0678/19

Výskyt, distribúcia a stanovenie chemických prvkov platinovej skupiny a platinových cytostatík v tuhých matriciach životného prostredia (pôda, sedimenty a kaly) využitím moderných metód chemickej analýzy

VEGA/0899/16

Vývoj nových multidimenzionálnych chromatografických metód na analýzu a charakterizáciu biomakromolekúl

VEGA/0852/13

Návrh a vývoj vhodných rozhraní pre kombináciu atómovej spektrometrie pri riešení praktických problémov špeciačnej analýzy organokovových zlúčenín prítomných v biologických a environmentálnych matriciach

VEGA/0332/13

Vývoj a aplikácia analytických metód špeciácie a skoncentrovania ekologicky významných prvkov s využitím nanočasticových oxidov a biologických substrátov ako sorbentov pre extrakciu tuhou fázou

KEGA

069UK-4/2019

Interaktívna výučba analytických detekčných a identifikačných metód

UK/243/2017

Využitie extrakcie tuhou fázou v spojení s technikou dávkovania jemnej suspenzie s elektrotermickou atómovou absorpčnou spektrometriou na stanovenie a špeciáciu chrómu vo vodných vzorkách

UK/101/2015     

Vývoj rýchlej analytickej metódy s využitím kolóny monolitového typu na stanovenie medi u pacientov trpiacich Wilsonovou chorobou

UK/308/2013

Vývoj metód kvapalinovej chromatografie v kombinácii s atómovými spektrálnymi detekčnými technikami na stanovenie iónov kovov a ich organicky viazaných foriem

Výučba

  • vedenie seminárov a experimentálnych cvičení pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia
  • školiteľ a oponent diplomových prác študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia

Ďalšie aktivity

Stáže

2015 (apríl)                                          

Varšavská univerzita, Fakulta chémie, Varšava, Poľská republika

Pracovná náplň - vývoj analytických metód.

2014 (apríl - máj)

Technická univerzita v Grazi, Inštitút biochémie, Graz, Rakúska republika 

Pracovná náplň - vývoj analytických metód.

Materiály pre študentov

K dispozícii čoskoro.