Obhajoba bakalárskej práce z analytickej chémie

Obhajoba bakalárskej práce v rámci študijného programu.

Stručná osnova predmetu

Obhajoba bakalárskej práce v rámci študijného programu ako súčasť štátnej skúšky.

Hodnotenie predmetu

Výsledky bakalárskej práce, dokument bakalárskej práce, prezentácia témy bakalárskej práce, odpovede na otázky posudzovateľa a školiteľa práce.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra

Odborná časopisecká literatúra a elektronické informačné zdroje podľa doporučení učiteľa a podľa zvolenej témy bakalárskej diplomovej práce, napr. www.sciencedirect.com - renomované plnotextové časopisy vydavateľstva Elsevier z prírodných vied, techniky, medicíny, poľnohospodárstva, ekonomiky a spoločenských vied (NISPEZ) , SCOPUS - abstraktová, citačná a referenčná databáza európskej vedeckej produkcie (NISPEZ), Web of Knowledge - obsahuje citačné indexy Web of Science s Conference Proceedings, CCC, JCR a ESI (NISPEZ), SpringerLink - plnotextová databáza časopisov z oblasti vedy, techniky a medicíny (NISPEZ), Wiley Online Library - multispektrálne elektronické časopisy z produkcie Wiley-Blackwell (NISPEZ) a iné.