Kolokvium o teoretických a praktických aspektoch analytickej chémie

Študent si utvrdí poznatky z vybraných tematických okruhov z analytickej chémie a chemickej analýzy. Študent porozumie súvislostiam medzi fyzikálno-chemickými zákonmi a chemickými javmi a ich využitím v analytických technikách. Po absolvovaní predmetu študent je schopný na základe syntézy poznatkov plynule diskutovať o jednotlivých aspektoch analytických techník. Zároveň je schopný navrhnúť efektívne spôsoby kvantifikácie vybraných analytov v rôznych vzorkách pomocou vhodných analytických metód stanovenia.

Stručná osnova predmetu

Teoretické a praktické poznatky z analytickej chémie a chemickej analýzy, ktoré syntetizujú poznatky získané nielen z profilových predmetov študijného programu Analytická chémia. Syntetické informácie z prehľadovej odbornej vedeckej literatúry a diskusia študenta s vyučujúcim na vybrané témy. Podporované bude tvorivé myslenie a kritické hodnotenie.

Hodnotenie predmetu

Hodnotenie predmetu zahŕňa aktívnu diskusiu študenta s vyučujúcimi na jednotlivé tematické okruhy.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra

Aktuálna monografická a časopisecká literatúra a informačné zdroje internetu. Pôvodné a prehľadové články z odborných časopisov.

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

 • a

  Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.