Úvod do miniaturizovanej inštrumentálnej analýzy (N-mCAl-103/15)

Študenti sa oboznámia so základnými informáciami o miniaturizovaných analytických systémoch, súčasným stavom teórie, metodológie, inštrumentácie a aplikácie miniaturizovaných analytických systémov, ako aj s najnovšími trendmi v oblasti miniaturizovaných analytických systémov.

Sylabus prednášok

 1. Úvod a definovanie základných pojmov: totálny analytický systém (TAS), mikroTAS, “Lab-on-a-Chip“ (LOC), miniaturizované analytické systémy (MAS) z hľadiska všeobecnej schémy analytického postupu a integrácie jednotlivých krokov.
 2. Základné aspekty MAS. História, vývoj a súčasný stav.
 3. Teoretické základy prúdenia kvapalín v mikro- a makroškále, Reynoldsovo číslo.
 4. Separácie a transport látok v MAS.
 5. Neseparačné komponenty MAS: mikromixéry, mikroreaktory, prietoková injekčná analýza (FIA) určená pre MAS.
 6. Unifikovaná a jednoduchá charakterizácia elektromigračných, chromatografických a elektrochromatografických metód a možnosti ich miniaturizácie.
 7. Charakterizácia disperzných procesov v analytických separáciách.
 8. Úvod do mikročipovej elektroforézy (MCE). Definovanie základných pojmov a transportných procesov.
 9. Elektroseparačné metódy a ich vzťah s chromatografickými metódami. Elektroseparácie biopolymérov v polymérnych roztokoch a v géloch na mikročipoch. Izotachoforéza ako všeobecná analytická koncentračná technika v miniaturizovaných analytických systémoch. Miniaturizovaný systém pre izoelektrickú fokusáciu v separáciach biopolymérov.
 10. Možnosti miniaturizácie chromatografických metód, najmä na báze kvapalinovej chromatografie.
 11. Techniky spájania separačných kolón a ich použitie v miniaturizovaných analytických  systémoch.
 12. Detekčné techniky určené pre MAS. Spektrálne metódy (na báze absorbcie a fluorescencie svetla) na mikročipoch. Vodivostné a elektrochemické detektory pre MAS. Hmotnostná spektrometria pre MAS.
 13. Súčasné aplikačné možnosti použitia MAS v analýze environmentálnych a biologických vzoriek. Budúcnosť MAS.

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

 1. Prednáška, max. 60 bodov:

  • povinná záverečná písomná skúška zložená z dvoch častí (písomnej a ústnej).

 2. Seminár, max. 40 bodov:

  • vypracovanie a obhájenie seminárnej práce, max. 10 bodov
  • záverečný test zo seminárov (koniec semestra), max. 30 bodov
  • aktivita,
  • neúčať na záverečnom teste seminára je študent povinný ohlásiť aspoň 1 deň dopredu (ak je to možné) resp. sa ospravedlniť najviac 5 pracovných dní po písomke (ak tomu nebránia zvláštne dôvody), inak stráca nárok na náhradný termín písania písomky,
  • záverečný test je vytvorený na základe otázok a príkladov.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.

Odporúčaná literatúra

 • Aktuálna monografická a časopisecká literatúra a informačné zdroje internetu
 • Pôvodné a prehľadové články z odborných časopisov
 • A. Castro, A. Escarpa, B. Simonet: Miniaturization of Analytical Systems: Principles, Designs and Applications, John Wiley & Sons, 2009
 • J. P. Kutter: Separation Methods In Microanalytical Systems, CRC Press, 2005

Študijný materiál a Obsluha prístroja