Interaktívna výučba analytických a preparatívnych separačných metód

Projekt je zameraný na implementáciu novej motivujúcej formy (zjednocujúci prístup, prípadové štúdie a multimediálnosť) výučby analytických a preparatívnych separačných metód pre bakalársky a magisterský stupeň vysokoškolského štúdia. Zároveň sa počíta s otvoreným charakterom novej formy vzdelávania, ktorá dá možnosť jej integrácie do PhD štúdia a do celoživotného vzdelávania špecialistov aktívne využívajúcich niektorú z moderných separačných metód (HPLC, GC, CE a iné). Cieľom tohto projektu je vytvorenie modernej multimediálnej hypertextovej učebnice vo forme interaktívneho CD/DVD nosiča na podporu rozvoja praktického tvorivého myslenia študentov a učiteľov. Multimediálna učebnica bude zahŕňať najnovšie teoretické a praktické poznatky v oblasti moderných separačných metód orientované na analytickú prax (v súčasnosti bohato využívajúcu separačné metódy) spolu s otvorenou webovou platformou. Výstupy projektu budú aktívne motivovať študentov vysokých škôl s prírodovedným zameraním ku komplexnému pohľadu na miesto, súčasné možnosti a výzvy separačných metód v postupoch chemickej analýzy. Zároveň povedie k detailnejšiemu poznaniu zjednocujúcich fyzikálnych a chemických princípov separačných metód a tiež pokročilých analytických, preparatívnych a priemyslových separačných metód (elementarizácia pokročilých poznatkov, sprostredkovanie tvorivého riešenia zložitých problémov cez e-learing a virtuálne laboratórium) cez viaczmyslové vnímanie na vhodných príkladoch.