Vedecké zameranie

kvapalinová chromatografia HPLC, prietoková injekčná analýza  FIA, kombinácie separačných metód, úprava vzoriek, humínové látky, pesticídy

Vzdelanie

2013.03.05 vymenovanie za vysokoškolského profesora analytickej chémie

                   prezidentom republiky, dekrét číslo 24-2013-BA-8

 2012.04.16 Inauguračná prednáška pred Vedeckou radou Univerzity Komenského

                   v Bratislave

1997 habilitácia - docent

1982-1991 vedecká ašpirantúra - CSc.

1979 rigorózna skúška - RNDr.

   Členstvo v spoločnostiach

   Slovenská chemická spoločnosť SCHS

   International Humic Substances Society IHSS

   Materiály pre študentov