Elektrochemické metódy chemickej analýzy (N-mCAl-106/15)

Študenti sa oboznámia s pokročilými technikami elektroanalytických metód, stripping voltamepérometriou, elektrochemickými merania v prietokových systémoch. Elektrochemické metódy sú často krát základom metód chemickej analýzy a tiež kvalitatívneho a kvantitatívneho merania charakteristík chemických látok pri takých činnostiach, akými sú kontrola kvality pri analýze technologických produktov, v bioanalytických aplikáciách, analýze cudzorodých látok v životnom prostredí, v diagnostickej a klinickej analýze, v kriminalistickej vede a pod. Študent získa informácie o praktickej aplikovateľnosti elektrochemických metód na reálne vzorky. Cvičenie: Počítačové simulácie polarografických meraní, inštrumentálna analýza, optimalizácia podmienok stanovenia. Seminár: Teoretický rozbor úloh realizovaných v cvičení a prezentácia prác študentov.

Sylabus prednášok

 1. Konduktometria a vysokofrekvenčné metódy.
 2. Rovnovážna potenciometria, iónovoselektívne elektródy.
 3. Elektródový proces, transportné mechanizmy, polarizačné krivky. 

 4. Polarografia a voltampérometria, pracovné elektródy, meracie techniky.
 5. Lineárna a cyklická voltampérometria.
 6. Diferenčne pulzná voltampérometria.
 7. Rozpúšťacia (stripping) voltampérometria, spôsoby koncentrovania analytov.
 8. Voltampérometrické titrácie.
 9. Elektroanalytické merania v prietokových zariadeniach. Prietokovová rozpúšťacia analýza.
 10. Chronopotenciometria a tenkovrstvová coulometria.
 11. Vybrané aplikácie elektroanalytických metód.
 12. Miniaturizácia elektrochemických analytických metód.
 13. Nové trendy v elektroanalytických metódach.

Sylabus seminárov

 1.  

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

 1. Prednáška, max. 40 bodov:

  • povinná záverečná písomná skúška zložená z dvoch častí (písomnej a ústnej).

 2. Cvičenie, max. 40 bodov:

  • v priebehu semestra budú priebežne hodnotené sumárne maximálne 20 bodmi príprava na cvičenie, aktivita a výsledky experimentálnej práce sumarizované v protokoloch 
  • 1 záverečná písomná previerka za maximálne 20 bodov.

 3. Seminár, max. 20 bodov:

  • v priebehu semestra bude 1 písomná previerka.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.

Odporúčaná literatúra

 • A.J. Bard a kol.: Electrochemical methods, Fundamentals and Applications,John Wiley & Sons, INC., 2001
 • E. Beinrohr: Prietokové elektroanalytické metódy v praxi, 2 Theta, Český Těšín, 2013
 • J. Cazes, Ewing´s Analytical Instrumentation Handbook: Marcel Dekker, New York, 2005
 • D. A. Skoog, F. J. West, F. J. Holler, S. R. Crouch: Analytical Chemistry. An Introduction. Saunders Coll. Publ. 2000
 • P. Klouda, Moderní analytické metody, Nakl. P. Klouda Ostrava, 2.vyd. 2002
 • R. Kellner, J-M. Mermet, M. Otto, Analytical Chemistry, John Wiley & Sons Australia, Ltd, 2013
 • Cvičenie: návody na www.analytika.sk

Laboratórne cvičenia

 1. Cyklická voltampérometria
 2. Chronoampérometria
 3. Chronopotenciometria
 4. Square-wave voltampérometria
 5. Rozpúšťacia voltampérometria
 6. Rovnovážna potenciometria s ISE
 7. Vnútroelektródová coulometrická titrácia
 8. Diferenčne pulzná voltampérometria
 9. Prietoková rozpúšťacia chronopotenciometria

Študijný materiál a Obsluha prístroja