Optické metódy v analytickej chémii

Študent sa oboznámi s informáciami o postavení optických metód v systéme vedeckého poznávania sveta; ich nevyhnutnej potrebe pri detekcii a identifikácii rôznorodých látok a generovaní analytického signálu. Študent porozumie analytickým a priemyselným aplikáciám princípov rôznych optických metód. Vie klasifikovať a charakterizovať rôzne optické metódy. Dokáže uskutočniť rôzne výpočty z oblasti optických metód a riešiť modelové situácie z praxe.

Stručná osnova predmetu

 1. Teoretické základy optických metód. Vlastnosti elektromagnetického žiarenia. Interakcia žiarenia a častíc hmoty. Vlnový charakter elektromagnetického žiarenia. Vznik a zákonitosti optických atómových a molekulových spektier.
 2. Experimentálne základy optických metód. Klasifikácia optických metód.
 3. Atómová absorpčná spektrometria; priama analýza tuhých vzoriek; generovanie a atomizácia prchavých zlúčenín; analytické využitie.
 4. Atómová emisná spektrometria; budenie emisných spektier; inštrumentácia; zavedenie vzorky; detektory žiarenia; analytické využitie.
 5. UV-Vis spektrometria; vznik elektrónového spektra; parametre ovplyvňujúce absorbanciu žiarenia; experimentálne usporiadanie; identifikácii štruktúry látok; stanovenie prvkov a zlúčenín.
 6. Fluorescenčná spektrometria; vznik fotoluminiscenčných spektier; štruktúra látok a fluorescencia; zhášanie fluorescencie; hustota fluorescenčného toku; experimentálne usporiadanie; analytické využitie.
 7. Infračervená spektrometria; vznik vibračno-rotačných spektier; základné rozdelenie infračervených oblastí; experimentálne usporiadanie; identifikácia látok.
 8. Ramanova spektrometria; vznik Ramanových spektier; Ramanov posun; vibračné chovanie látok; Ramanove vs. infračervené spektrum; analytické využitie.
 9. Nespektrálne optické metódy; rozdelenie nespektrálnych optických metód; polarizácia svetla; chiralita látok; analytické využitie polarimetrie.
 10. Dynamický rozptyl svetla; technika na meranie veľkosti častíc molekúl; princíp merania, experimentálne usporiadanie a analytické využitie.
 11. Validovanie analytických metód so zameraním na optické metódy chemickej analýzy.
 12. Riešenie problémov z rôznych oblastí spoločenskej a výrobnej praxe a využitie optických metód v analytických postupoch a priemyslových postupoch (case studies).Využitie optických metód vo vybraných oblastiach spoločenskej praxe (klinická diagnostika, kontrola zložiek životného prostredia, kontrola kvality potravín, farmaceutické a biotechnologické aplikácie).
 13. Trendy vo vývoji optických metód v analytickej chémii.

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

 1. Prednáška, max. 40 bodov:

  • povinná záverečná písomná skúška zložená z dvoch častí (písomnej a ústnej).

 2. Cvičenie, max. 40 bodov:

  • priebežné vstupné testy z prípravy na cvičenie (písomné podklady a odporúčenia vyučujúceho)
  • aktivita na cvičení
  • odovzdanie protokolov z každého cvičenia v určených termínoch podľa pokynov vyučujúdeho
  • vyhodnotenie protokolov vyučujúcim.

 3. Seminár, max. 20 bodov:

  • seminárna práca (vypracovanie a prezentácia) + aktivita.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Zoznam úloh pre laboratórne cvičenia

 1. Atómová absorpčná spektrometria s plameňovou atomizáciou.
 2. Atómová absorpčná spektrometria s elektrotermickou atomizáciou.
 3. Atómová absorpčná spektrometria s generovaním hydridov.
 4. Molekulová absorpčná spektrometria.
 5. Infračervená spektrometria.

Odporúčaná literatúra

 • S. Miertuš, Atómová a molekulová spektroskopia, Alfa, Bratislava, 1991.
 • V. Milata, P. Segľa, Vybrané metódy molekulovej spektrometrie, STU v Bratislave, 2007.
 • R. Halko, M. Žemberyová: Atómová spektrometria a možnosti jej kombinácie s kvapalinovou chromatografiou, Kartprint, Bratislava 2010.
 • R. Halko, K. Chovancová, S. Procházková: STU v Bratislave, 2021.
 • J. Labuda, I. Špánik, P. Tarapčík, S. Hrouzková, V. Vrábel, E. Benická, K. Hroboňová, J. Sádecká, E. Beinrohr, T. Liptaj: Analytická chémia, STU Bratislava, 2014.
 • J. Labuda, P. Tarapčík, J. Garaj, M. Hutta, Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii, STU v Bratislave, 2012.
 • J.C. Lindon: Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry, Academic Press, 2010.
 • Cvičenia: návody na analytika.sk.

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.