Pokročilé cvičenie z aplikovanej analytickej chémie (N-mCAl-111/15)

Študenti sa počas cvičení oboznámia s praktickými experimentami simulujúcimi transportné a chemické procesy prebiehajúce v matriciach a vzorkách životného prostredia v ovzduší, vode, pôde a biote pre rôzne typy polutantov a ich sledovanie využitím techník používaných v environmentálnej praxi. Cvičenia sú zamerané na stanovenie a sledovanie organických a anorganických polutantov s použitím moderných analytických techník. Z organických polutantov ide najmä o NEL, prchavé organické látky a pesticídy inhibujúce rast rastlín. Anorganické polutanty sa stanovujú pomocou AAS spektrometrie. Morfológia a zloženie anorganických častíc v ovzduší sa skúma pomocou elektrónového mikroskopu. Vplyv polutantov na živé organizmy sa skúma pomocou sledovania procesu fotosyntézy s využitím Hillovej reakcie.

Hodnotenie predmetu

V priebehu semestra bude hodnotená príprava na cvičenie, aktivita a výsledky experimentálnej práce sumarizované v protokoloch po 10 bodov za každú laboratórnu úlohu. Na získanie hodnotenia je potrebné odovzdanie protokolov zo všetkých odcvičených laboratórnych úloh.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.

Laboratórne cvičenia

 1. Stanovenie NEL vo vodách pomocou mikroextrakcie kvapalina-kvapalina
 2. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka
 3. Stanovenie pesticídov a polycyklických aromatických uhľovodíkov v zeminách metódou GC-MS
 4. Stanovenie pesticídov vo vode s využitím inhibície Hillovej reakcie
 5. Stanovenie prchavých organických látok vo vodách
 6. Stanovenie kovov v pôdach metódou AAS
 7. Stanovenie a morfológia anorganických polutantov v ovzduší.

Odporúčaná literatúra

 • Manahan S.E.: Environmental Chemistry, Lewis Publisher, 1994

 

 

 

Študijný materiál a Obsluha prístroja