Chemická analýza environmentálnych vzoriek

Študent získa teoretické a praktické poznatky z nasledujúcich oblastí: (1) chemické zloženie ovzdušia a atmosféry, obsahujúce širokú zmes (homogénnu alebo heterogénnu) rôznych látok v plynnej, kvapalnej (aerosóly) alebo tuhej (prachové častice, dym) forme na veľmi rozdielnej koncentračnej úrovni; (2) chemické zloženie prírodných vôd a metódy odberu, spracovania a analýzy vzoriek vôd na identifikáciu a kvantifikáciu vybraných parametrov za účelom kontroly kvality; (3) chemické zloženie pôd a odber, spracovanie a samotná analýza vzoriek pôd. Študent porozumie základným princípom analytických techník, metodík a postupov na chemickú analýzu environmentálnych vzoriek. Po úspešnom ukončení procesu vzdelávania je schopný na základe nadobudnutých vedomostí robiť správne rozhodnutia pri návrhu a riešení laboratórneho experimentu pri analýze environmentálnych vzoriek.

Stručná osnova predmetu

·       Úvod do chemickej analýzy environmentálnych vzoriek. Charakterizácia environmentálnych vzoriek.

·       Fyzikálno-chemické vlastnosti ovzdušia. Odber a spracovanie vzoriek plynných vzoriek.

·       Analýza anorganických zložiek ovzdušia a iných environmentálnych plynných vzoriek (pracovné prostredie, pôdny vzduch), ich zdroje, kyslé dažde, skleníkový efekt.

·       Analýza organických zložiek ovzdušia a iných environmentálnych plynných vzoriek (uhľovodíky, kyslíkaté, halogénované zlúčeniny).

·       Voda ako vzorka na chemickú analýzu. Fyzikálno-chemické vlastnosti vody. Klasifikácia vôd. Odber a spracovanie vzoriek vôd.

·       Chemické zloženie vôd, významné chemické látky a ich formy prítomné vo vodách, analytické metódy ich stanovenia. Trendy chemickej analýzy vôd, vzťahy v rámci postupu chemickej analýzy.

·       Pôda ako vzorka na chemickú analýzu, zloženie pôdy, vývoj poznania o chémii pôdy, kontaminanty v pôdach, základné štúdium polúcie pôd, dekontaminácia pôdy. Odber a spracovanie vzoriek pôd.

·       Špeciácia prvkov v pôde, funkčne a operačne definovaná špeciácia, distribúcia špécií v pôdach, validácia selektívnych extrakčných postupov na špeciáciu prvkov v pôde.

Organické látky v pôde, charakterizácia, identifikácia typu kontaminácie, určovanie veku kontaminácie, hlavné mechanizmy ich transportu v podpovrchových vrstvách.

Hodnotenie predmetu

Hodnotenie predmetu zahŕňa preverenie poznatkov zo seminárov a prednášok, spolu maximálne za 100 bodov. Seminár (maximálny počet 40 bodov) zahŕňa vypracovanie a prezentáciu seminárnej práce. Prednáška (maximálny počet 60 bodov) zahŕňa záverečný písomný test. Výsledná známka zahŕňa hodnotenie zo záverečného písomného testu a seminára.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra

1.    E.R. Weiner, Applications of Environmental Chemistry, CRC Press LLC, 2000.

2.    J.J.Jr. Benton (Ed.), Soil Analysis Handbook of Reference Methods, Soil and Plant Analysis Council Inc., CRC Press, 1999.

3.    D.L. Sparks, Environmental Soil Chemistry, Academic Press, 1995.

4. S.E. Manahan, Environmental Chemistry, Lewis Publisher, 1994.

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

 • a

  Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.