Vývoj nových konfigurácii preparatívnych chromatografií na prípravu derivátov 2-deoxysacharidov

Anotácia

Navrhovaný projekt sa zameriava na vývoj nových postupov pri čistení reakčných zmesí a optimalizáciu syntézy fluóro- a azido- derivátov 2-deoxysacharidov. Vyvinie sa nový separačný systém tvorený tandemovým zapojením elučnej a vytesňovacej preparatívnej chromatografie, ktorý minimalizáciou nákladov potrebných na izoláciu umožní získať jednotlivé izoméry vybraných 2-deoxysacharidov vo vysokej čistote a s výrazne vyššou efektivitou. Navrhovaný separačný systém bude v rámci projektu aplikovaný na produkty elektrofilnej adície nenasýtených sacharidov fluóračnými činidlami, respektíve azidonitračnej reakcie azidu a 1,2-nenasýtenými sacharidmi, ktoré sú mimoriadne zaujímavé z pohľadu ich vlastností a uplatniteľnosti  predovšetkým vo farmaceutickom priemysle. Súčasné metódy organickej syntézy umožňujú nasyntetizovať jednotlivé fluóro a azido deriváty ako zmesi možných epimérov, ktoré je nutné ďalej separovať a teda sú potrebné veľmi nákladné kroky k získaniu požadovaného čistého derivátu. Riešenie spočíva v optimalizácii reakčných podmienok syntézy za účelom získania výhodnejšieho pomeru epimérov, ktoré by mali vhodné vlastnosti na účinnú separáciu nami vyvinutými preparatívnymi chromatografickými systémami. Očakávané výsledky projektu upevnia medzinárodné postavenie chemického výskumu a výroby chemických špecialít na Slovensku.

Evidenčné číslo projektu

 • APVV-18-0282 - PREPARCHROM

Doba riešenia projektu

 • 01.07.2019 – 30.06.2023

Zodpovedný riešiteľ

 • RNDr. Jaroslav Blaško, PhD.

Pracoviská participujúce na projekte

 • Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 • Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 • SynthCluster, s.r.o.

Členovia riešiteľského kolektívu

 • RNDr. Róbert Kubinec, CSc.
 • RNDr. Renáta Górová, PhD.
 • RNDr. Helena Jurdáková, PhD.
 • Mgr. Žofia Nižnanská
 • Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.
 • Mgr. Juraj Filo, PhD.
 • Mgr. Jakub Joniak
 • RNDr. Jozef Višňovský, PhD.
 • Dr. Marius Vasile Campian, PhD.
 • RNDr. Peter Gajdoš, PhD.

Ciele projektu

 • Lorem
 • ipsum
 • dolor
 • sit

Výstupy projektu

  Fotogaléria projektu