Výskum a vývoj nových procesov získavania prchavých aróma aktívnych zlúčenín z biotechnologického média

Anotácia

Hlavným cieľom projektu je vyvinúť ekologicky šetrný technologický postup na získavanie aromatických látok z biotechnologického média, pri ktorom budú rešpektované a dodržané metódy a procesy zelenej chémie. Dôraz sa rovnako kladie aj na ekonomicky efektívnu a ziskovú stránku tohto postupu. Hlavný smer výskumu je zameraný na spojenie a využitie selektivity viacerých separačných techník za účelom dosiahnuť vysokú čistotu so zaistením maximálnej výťažnosti cieľovej skupiny izolovaných látok. Toto spojenie minimalizuje použitie destilačných techník, čo zníži energetické nároky a eliminuje tepelnú záťaž, čím sa zabráni rozkladu produktov. Ďalšie smerovanie výskumu bude zamerané na inhibíciu enzymatickej aktivity pomocou nanofiltrácie. Súbežne sa bude výskum zaoberať aj vývojom komplexných analytických techník, ktoré umožnia v krátkom čase spoľahlivo identifikovať a kvantifikovať prírodné aromatické látky v jednotlivých stupňoch technologického procesu. Výskum bude v počiatočnej fáze realizovaný v laboratórnych podmienkach, a vyvinutý postup sa neskôr aplikuje v podmienkach prevádzky. Na dosiahnutie hlavného cieľa projektu je potrebné vyvinúť komplexné analytické techniky, navrhnúť a optimalizovať dizajn nanofiltračného zariadenia vhodného pre filtráciu biotechnologického média ako aj optimalizovať parametre ovplyvňujúce výťažnosť aróma aktívnych látok.

Evidenčné číslo projektu

 • APVV-20-0317 - FLAVISOL

Doba riešenia projektu

 • 01.08.2021 – 30.06.2025

Zodpovedný riešiteľ

 • RNDr. Róbert Kubinec, CSc.

Členovia riešiteľského kolektívu

 • RNDr. Jaroslav Blaško, PhD.
 • doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, PhD.
 • doc. RNDr. Marián Masár, PhD.
 • Mgr. Jasna Hradski, PhD.
 • RNDr. Peter Troška, PhD.
 • Mgr. Marta Ďuriš
 • Mgr. Adriana Miškovčíková
 • Mgr. Peter Both, PhD.
 • Mgr. Peter Podolec, PhD.
 • Ing. Justína Čuchorová
 • Ing. Hana Dobiašová
 • Ing. Veronika Výbohová
 • Mgr. Ľudmila Gabrišová, PhD.
 • Ing. Martin Juriga, PhD.
 • Ing. Oliver Macho, PhD.

Pracoviská participujúce na projekte

 • Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 • Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 • Axxence Slovakia s.r.o.
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave - Strojnícka fakulta

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je vyvinúť výkonný a ekonomicky efektívny technologický proces spracovania prchavých aromatických zlúčenín z biotechnologického média použitím kombinácie rôznych separačných procesov, ktoré sa na izoláciu aromatických zlúčenín bežne nepoužívajú. Na dosiahnutie cieľa projektu, je nevyhnutné vyvinúť komprehenzívnu analytickú metódu na analýzu produktov a zložiek, ktoré by mohli ovplyvniť výťažnosť aróma aktívnych látok. Potrebné je operatívne vyriešiť aj konštrukciu zariadenia, ktoré optimalizuje typ membrán pre nanofiltráciu, nastavenie koloidného mlyna, tlaky a prietoky cez filtračné zariadenie a podmienky sorpcie a desorpcie.

Výstupy projektu

  Fotogaléria projektu