Inovatívna metóda - STEM vo výučbe prírodných vied. (Príspevok k transformácii vzdelávania na všetkých stupňoch škôl)

Anotácia projektu:

Projekt je zameraný na zavádzanie inovatívnej stratégie STEM vo výučbe prírodných vied (chémiu, biológiu, fyziku a matematiku ) založenej na multidisciplinarite a na aktivizujúcich metódach IBSE a konštruktivizme. Návrh projektu vychádza z nových celosvetových trendov transformácie vzdelávania smerovaných na aktívne a zmysluplné učenie sa prírodných vied, prepojené na riešenie problémov praxe a na kreatívne využívanie mobilných digitálnych technológií vo výučbe.
Na Slovenských školách sa so stratégiou STEM stretávame v súčasnosti len ojedinele (v rámci zapojenia niektorých škôl do EÚ projektov), ako aj s využívaním bezdrôtových senzorov a mobilných zariadení v experimentálnej práci učiteľa a študenta na ZŠ a SŠ.
V projekte sa zameriame na inováciu vzdelávania budúcich učiteľov prírodovedných predmetov ako aj študentov odboru chémie implementáciou stratégie STEM a využívaním najnovších bezdrôtových meracích zariadení a mobilných technológií v ich vysokoškolskej príprave.
Výstupom projektu bude vytvorenie elektronickej učebnice zloženej z textovej časti (teória, informácie, prípadové štúdie, testy) a obrazovej časti (fotografie a videá z laboratórnych experimentov), ktoré budú navzájom poprepájané linkami a ďalšími podpornými informáciami na cloude. e-Učebnica bude voľne dostupná na projektovej stránke pod hlavnou stránkou www.analytika.sk a www.didaktika.eu ako aj na DVD/USB nosiči. Pre lepšiu motiváciu študentov bude tento učebný materiál realizovaný aj hravou bádateľskou experimentálnou formou, čo umožní študentom zjednodušiť poznatky a dostupnosť informácií až na úroveň strednej a základnej školy.
Cieľom je priniesť nový pohľad na riešenie praktických problémov z rôznych oblastí života spoločnosti a dostupnými prostriedkami chemickej analýzy, matematickými nástrojmi, fyzikálnym poznaním a pridanou hodnotou digitálnych technológií a stratégiou STEM prispieť k potrebnej transformácii slovenského vzdelávania. Projekt tak rozširuje svoje zameranie a dopad aj na vzdelávanie žiakov a študentov základných, stredných škôl, ako aj na ďalšie vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov z praxe.

 

Riešiteľský kolektív projektu:

doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD. (vedúci projektu)

Mgr. Milica Križanová, PhD. (zástupca vedúceho projektu)

doc. RNDr. Róbert Bodor, PhD.

doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

RNDr. Katarína Chovancová, PhD.

RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

RNDr. Anna Drozdíková, PhD.

Mgr Denis Pavelek

Mgr. Branislav Žabenský

Mgr. Nicolac Milan Michalides

 

Výstupy projektu:

Spolupráca:

  • Spojená škola Novohradská v Bratislave, kontaktná osoba: PaedDr. Ivana Faďoš
  • Súkromné gymnázium Félix, kontaktná osoba: Mgr. Jana Popovičová
  • www.experimentuje.cz