Výskyt, distribúcia a stanovenie chemických prvkov platinovej skupiny a platinových cytostatík v tuhých matriciach životného prostredia (pôda, sedimenty a kaly) využitím moderných metód chemickej analýzy

Anotácia projektu

Predložený projekt je zameraný na štúdium výskytu, distribúcie a stanovenie chemických prvkov platinovej skupiny a platinových (Pt) cytostatík v tuhých matriciach životného prostredia (urbánna pôda, riečny sediment a kaly). V projekte sa budú prioritne riešiť dva hlavne zdroje znečistenia miest platinou, a to vplyvom používania Pt
cytostatík a automobilových katalyzátorov. Získané terénne údaje o distribúcii Pt zlúčenín v sústave tuhá fáza–voda sa porovnajú s výsledkami z výskumu sorpcie skúmaných látok v laboratórnych podmienkach. Statický režim bude doplnený dynamickým režimom s dôrazom na využitie pôdnych kolón. Je predpoklad, že tie sa cez vhodné rozhranie (napr. prepínaním kolón) môžu on-line kombinovať s vhodnou metódou chemickej analýzy. Vzhľadom na nízke koncentračné úrovne skúmaných látok v životnom prostredí sa využijú na sledovanie ich výskytu a distribúcie v tuhých vzorkách citlivé detekčné techniky atómovej a molekulovej spektrometrie, samostatne alebo v spojení s kvapalinovou chromatografiou.

Doba riešenia projektu

 • 01.01.2019 – 31.12.2021

Riešiteľský kolektív

 • Halko Radoslav, doc. RNDr. PhD. - vedúci projektu
 • Hiller Edgar, prof. RNDr. PhD. - zástupca projektu
 • Róbert Góra, RNDr. PhD.
 • Božek Peter, MUDr. CSc.
 • Procházková Simona, RNDr. PhD.
 • Boháčová Iveta, Mgr. PhD.
 • Kriegerová Katarína, RNDr.
 • Kulikova Tatsiana, Mgr.
 • Tuček Jozef, Mgr.

Pracoviská participujúce na projekte

 • Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 • Katedra geochémie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Výstupy projektu a publikácie vytvorené v rámci riešenia projektu

 • Kriegerová, K., Procházková, S., Halko, R., Slurry sampling in atomic spectrometry (2019) Chemicke Listy 113(10), pp. 574-580
 • Boháčová, I., Procházková, S., Halko, R., Separation and determination of amygdalin and unnatural neoamygdalin in natural food supplements by HPLC-DAD (2019) Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment 36(10), pp. 1445-1452
 • Santana-Viera, S., Tucek, J., Torres-Padron, M.E., Sosa-Ferrera, Z., Santana-Rodriguez, J.J., Halko, R ., Cytostatic compounds in sludge and sediment: extraction and determination by a combination of microwave-assisted extraction and UHPLC-MS/MS (2020) Analytical and Bioanalytical Chemistry 412(15), pp. 3639-3651