Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách / Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (ACCORD)

Anotácia

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a príťažlivosť Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) a Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“). Zámer podporuje ich vzájomnú spoluprácu vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít, existujúcej a novej priestorovej a prístrojovej infraštruktúry a infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania. Projekt má tri strategické ciele:

1. Posilniť konkurencieschopnosť oboch univerzít v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania v oblasti STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), zastaviť znižovanie počtu študentov a prilákať nových študentov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, udržať si najtalentovanejších študentov, ako budúcich výskumníkov a vysokoškolských učiteľov.

2. Zvýšiť účasť STU a UK na spoločnom výskume vo vybraných oblastiach prostredníctvom modernizácie existujúcej výskumnej infraštruktúry a účinného marketingu existujúcich a nových kapacít medzi potenciálnymi domácimi a zahraničnými výskumnými partnermi.

3. Posilniť spoluprácu medzi akademickou a priemyselnou sférou a vytvoriť viac príležitostí na prenos technológií, najmä v oblasti biotechnológií, biomedicíny, pokročilých materiálov a informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“).

Evidenčné číslo projektu

  • ITMS2014+: 313021X329 - ACCORD

Doba riešenia projektu

  • 2019 - 2023

Členovia riešiteľského kolektívu

  • RNDr. Róbert Kubinec, CSc.
  • RNDr. Jaroslav Blaško, PhD.
  • RNDr. Róbert Bodor, PhD.

Fotogaléria projektu