Biomonitorovacia štúdia expozície slovenskej populácie náhrade ftalátových plastifikátorov Hexamoll® DINCH

Anotácia projektu

Ľudský biomonitoring je hodnotenie expozície človeka chemickým látkam na základe analýzy vzoriek biologického materiálu. V roku 2017 sa začal spoločný európsky program „European Joint Program Human Biomonitoring for EU – HBM4EU“, v ktorom participuje 28 krajín, vrátane Slovenska. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je harmonizácia postupov a získanie porovnateľných údajov z ľudského biomonitoringu v rámci celej EU, vrátane certifikovania laboratórií pre chemické analýzy a následne implementácia týchto údajov pre tvorbu chemickej politiky. Konzorcium HBM4EU určilo plastifikátor DINCH ako látku prioritného záujmu vzhľadom na reguláciu ftalátových plastifikátorov, keďže sa jedná o ich relevantnú náhradu. Na Slovensku je naše laboratórium v súčasnosti jediné certifikované laboratórium, ktoré je v rámci projektu HBM4EU oprávnené analyzovať metabolity DINCH v moči.
Predložený projekt sa zameriava na biomonitoring expozície slovenskej populácie plastifikátoru Hexamoll® DINCH u bežnej dospelej populácie v moči metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v spojení s tandemovou hmotnostnou spektrometriou, certifikovanou v rámci HBM4EU a na vypracovanie a validáciu nových analytických metód na analýzu metabolitov DINCH v smolke a materskom mlieku a ich aplikáciu na analýzu reálnych vzoriek od novorodencov a dojčiacich matiek v rámci pilotnej štúdie.

Evidenčné číslo projektu

 • APVV-20-0462

Informácie pre respondentov

Informačný leták pre budúce mamičky

Doba riešenia projektu

 • 01.07.2021 – 30.06.2025

Zodpovedný riešiteľ

 • RNDr. Renáta Górová, PhD.

Členovia riešiteľského kolektívu

 • RNDr. Helena Jurdáková, PhD.
 • RNDr. Róbert Góra, PhD.
 • Mgr. Luciá Vráblová
 • Mgr. Michal Fulín
 • MUDr. Ľubica Murínová, PhD.
 • Mgr. Lucia Fábelová, MPH
 • PhDr. Denisa Richterová, PhD.
 • RNDr. Soňa Wimmerová, PhD.
 • Ing. Esther Čermáková

Pracoviská participujúce na projekte

 • Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave analytika.sk

Dosiahnuté výsledky

Vybrané publikácie vytvorené v rámci riešenia projektu