Úvod do kontinuálnej a prietokovej analýzy

Študent získa poznatky z oblasti kontinuálnej a prietokovej analýzy. Vie za akým účelom vznikli techniky prietokovej analýzy a aký je ich vzťah s rutinnou praxou. Ovláda základné princípy techník prietokovej analýzy. Po úspešnom ukončení procesu vzdelávania študent vie popísať vplyv rôznych parametrov prietokových systémov na disperziu zón a vymenovať vybrané chemické reakcie využívané v prietokovej analýze. Porozumie súvislostiam medzi automatizáciou analytického postupu a prietokovou analýzou a rozdielom medzi prietokovou injekčnou a sekvenčnou analýzou. Bude schopný vyhľadať relevantné informácie z vedeckých zdrojov na zadanú tému, spracovať ich a prezentovať. Na schéme prietokového meracieho zariadenia bude vedieť označiť jednotlivé komponenty a popísať ich funkciu, a dokáže vymenovať najbežnejšie používané detektory v prietokových analyzátoroch

Sylabus prednášok

• Historický vývoj metód kontinuálnej analýzy, prietokovej injekčnej analýzy a sekvenčnej injekčnej analýzy.

•Úvod do prietokových metód, kontinuálne prietokové analyzátory, segmentované a nesegmentované metódy analýzy, sekvenčnej injekčnej analýzy - porovnanie.

• Prietoková injekčná analýza (PIA), definícia, podmienky analýzy, sekvenčná injekčná analýza (SIA); porovnanie s HPLC.

• Čerpacie systémy pre PIA a SIA - dávkovanie reagentu stlačeným plynom, striekačkové čerpadlá, reciprokačné pumpy piestové, membránové, peristaltické pumpy. Elektroosmotické pumpovanie kvapalín.

• Techniky dávkovania vzorky a dávkovacie zariadenia v kontinuálne pracujúcich analyzátoroch, PIA a SIA- bezinjektorové dávkovanie, injektory, usmerňovače, otočné injektory.

• Reakčné cievky a reaktory - krátka a dlhá kapilára, náplňové a miešané reaktory.

• Detekcia a detekčné techniky využívané v PIA a SIA, využitie spektrofotometrickej, optickej, elektrochemickej detekcie, imunochemických a iných princípov detekcie.

• Metódy spracovania nameraných dát, vyhodnotenie záznamov.

• Disperzia a teoretické aspekty disperzie, meranie disperzie v analytických systémoch.

• Riadenie a potláčanie disperzie v prietokových systémoch.

• Základné techniky v PIA a SIA, detekcia v prietoku, technika detekcie so zastaveným tokom produktu chemickej reakcie v kyvete detektora.

• Pokročilé techniky v kontinuálnej, prietokovej injekčnej a sekvenčnej injekčnej analýze. Využitie analytických separácií vo FIA, SIA a autoanalyzátoroch (klinická diagnostika). Miniaturizované systémy a koncepcia laboratória na čipe a princípy zelenej analytickej chémie.

• Praktické aplikácie techník kontinuálnej analýzy, prietokovej injekčnej analýzy a sekvenčnej injekčnej analýzy

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

Výsledná známka zahŕňa hodnotenie zo záverečného písomného testu a seminára, spolu maximálne za 100 bodov.

Seminár – maximálny počet je 40 bodov, ktorý zahŕňa vypracovanie a prezentáciu seminárnej práce.

Prednáška - maximálny počet je 60 bodov, ktorý zahŕňa záverečný písomný test.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra

 • Trojanowicz M., Flow Injection Analysis: Instrumentation and Applications, World Scientific, 2000.
 • de la Guardia M., a kol. kap.16. Green Analytical Chemistry and Flow Injection Methodologies, in Handbook of Green Analytical Chemistry  John Wiley & Sons, Ltd, 2012.
 • Fang Z. : Flow injection separation and preconcentration, VCH 1993.
 • Karlsberg B., Pacey G.E.: Flow injection analysis, Elsevier 1989.
 • Melník Š., Prietoková injekčná analýza, ÚR a VJT, Košice 1990.
 • M. Feješ, Prietokový injekčný analyzátor, ÚR a VJT, Košice 1988; 

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.

Študijný materiál a Obsluha prístroja