Úvod do kontinuálnej a prietokovej analýzy (N-bCAL-032/15)

Študent získa poznatky z oblasti rýchlych automatizovaných a rozvíjajúcich sa prietokových a sekvenčných injekčných analytických metód zamerané na postavenie a možnosti automatizovanej kontinuálnej, prietokovej a sekvenčnej analýzy v rutinných klinických alebo environmentálnych laboratóriách, vo vede a technológii. Študent sa oboznámi so základnými schémami meracieho zariadenia a inštrumentáciou kontinuálnych, prietokových a sekvenčných analyzátorov; získa tiež bližší pohľad na rôzne možnosti interpretácie výsledkov merania pre rôzne typy látok a problémov praxe.

Sylabus prednášok

 1. Historický vývoj metód kontinuálnej analýzy, prietokovej injekčnej analýzy a sekvenčnej injekčnej analýzy.
 2. Úvod do prietokových metód, kontinuálne prietokové analyzátory, segmentované a nesegmentované metódy analýzy, sekvenčnej injekčnej analýzy - porovnanie.
 3. Prietoková injekčná analýza (PIA), definícia, podmienky analýzy, sekvenčná injekčná analýza (SIA); porovnanie s HPLC.
 4. Čerpacie systémy pre PIA a SIA -  dávkovanie reagentu stlačeným plynom, striekačkové čerpadlá, reciprokačné pumpy piestové, membránové, peristaltické pumpy. Elektroosmotické pumpovanie kvapalín.
 5. Techniky dávkovania vzorky a dávkovacie zariadenia v kontinuálne pracujúcich analyzátoroch, PIA a SIA- bezinjektorové dávkovanie, injektory, usmerňovače, otočné injektory.
 6. Reakčné cievky a reaktory - krátka a dlhá kapilára, náplňové a miešané  reaktory.
 7. Detekcia a detekčné techniky využívané v PIA a SIA, využitie spektrofotometrickej, optickej, elektrochemickej detekcie, imunochemických a iných princípov detekcie.
 8. Metódy spracovania nameraných dát, vyhodnotenie záznamov.
 9. Disperzia a teoretické aspekty disperzie, meranie disperzie v analytických systémoch.
 10. Riadenie a potláčanie disperzie v prietokových systémoch.
 11. Základné techniky v PIA a SIA, detekcia v prietoku, technika detekcie so zastaveným tokom produktu chemickej reakcie v kyvete detektora.
 12. Pokročilé techniky v kontinuálnej, prietokovej injekčnej a sekvenčnej injekčnej analýze. Využitie analytických separácií vo FIA, SIA a autoanalyzátoroch (klinická diagnostika).Miniaturizované systémy a koncepcia laboratória na čipe a princípy zelenej analytickej chémie.
 13. Praktické aplikácie techník kontinuálnej analýzy, prietokovej injekčnej analýzy a sekvenčnej injekčnej analýzy. 

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

 1. Prednáška, max. 50 bodov:

  • povinná záverečná písomná skúška..

 2. Seminár, max. 50 bodov:

  • vypracovanie seminárnej práce podľa pokynov vyučujúceho ohodnotenej maximálne 25 bodmi
  • prezentácia seminárnej práce podľa pokynov vyučujúceho ohodnotenej maximálne 25 bodmi
  • aktivita

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.

Študijný materiál a Obsluha prístroja

  Odporúčaná literatúra

  • Trojanowicz M., Flow Injection Analysis: Instrumentation and Applications, World Scientific, 2000.
  • de la Guardia M., a kol. kap.16. Green Analytical Chemistry and Flow Injection Methodologies, in Handbook of Green Analytical Chemistry  John Wiley & Sons, Ltd, 2012.
  • Fang Z. : Flow injection separation and preconcentration, VCH 1993.
  • Karlsberg B., Pacey G.E.: Flow injection analysis, Elsevier 1989.
  • Melník Š., Prietoková injekčná analýza, ÚR a VJT, Košice 1990.
  • M. Feješ, Prietokový injekčný analyzátor, ÚR a VJT, Košice 1988;